از آنجا که بيمهٔ مسئوليت مدنى شامل مسئوليت مدنى هم است، زمانى بيمه‌گر از طرف بيمه‌گذار مسئوليت پرداخت خسارت را به‌عهده مى‌گيرد که بيمه‌گذار قانوناً مسئول شناخته شود. در نتيجه مسئوليت قراردادى جزءِ استثناآت بيمه‌نامهٔ مسئوليت مدنى است. بنابراين، براى آنکه بيمه‌گذار پوشش کافى در مقابل ادعاى اشخاص ثالث داشته باشد نياز به پوشش بيمه‌اى اضافى دارد. بيمهٔ جامع مسئوليت مدني، برخى مسئوليت‌هاى قراردادى را دربر مى‌گيرد. آن تعداد از مسئوليت‌‌هاى قراردادى را که جزءِ پوشش بيمه‌نامهٔ جامع مسئوليت قراردادى طى الحاقيه‌اى به قرارداد اضافه کرد. البته بهتر است که بيمهٔ مسئوليت قراردادى طى الحاقيهٔ جداگانه‌اى به بيمه‌نامهٔ مسئوليت مدنى يا هر بيمه‌نامهٔ مسئوليت ديگرى که بيمه‌گذار دارد اضافه شود. در اين‌صورت لزومى ندارد که ظرفيت جداگانه‌اى براى مسئوليت قراردادى منظور شود بلکه دامنهٔ پوشش قرارداد موجود به ريسک‌هاى ناشى از قرارداد نيز با همان ظرفيت بيمه‌نامهٔ اصلى تسرى داده مى‌شود. البته براى بيمهٔ مسئوليت قراردادي، بيمه‌نامهٔ جداگانه‌اى نيز مى‌توان صادر کرد.


به‌موجب شرايط اين بيمه‌نامه، بيمه‌گر موافقت مى‌کند که جرح بدنى و خسارت و زيان مالى‌ وارده به اشخاص ثالث از مسئوليت مفروض بيمه‌گذار را جبران کند. پوشش بيمه‌اى شامل مواردى است که مسئوليت بيمه‌گذار ناشى از قرارداد مکتوب است. در متن بيمه‌نامه قيد مى‌شود که طرف ديگر قرارداد به‌عنوان زيان‌ديدهٔ احتمالى که بيمه‌گذار با او وارد قرارداد شده، تنها استفاده‌کننده از بيمه‌نامهٔ مسئوليت قراردادى است. بيمه‌گر فقط زيان و خسارت‌وارده به او را که در بيمه‌نامه قيد شده جبران مى‌کند و خسارت‌ها و زيان‌وارده به اشخاص ديگر جز طرفى که بيمه‌گذار با او موافقت‌کرده و بيمه‌گر نيز در قرارداد نام او را ذکر نموده همانند ساير مسئوليت‌هاى حرفه‌اى بيمه‌گذار خارج از تأمين اين بيمه‌نامه است.


بيمهٔ مسئوليت قراردادي، موارد استفادهٔ فراوانى دارد. از اين پوشش براى مقاطعه‌کارانى که در عمليات ساختمانى شهرى فعاليت دارند (از جمله آسفالت‌کاران، مقاطعه‌کاران، پل‌سازان و ساير موارد مشابه) استفاده مى‌شود. قبل از صدور مجوز براى شروع فعاليت و استفاده از خيابان و جاده براى انبار مواد اوليه و لوازم و تجهيزات از آنان خواسته مى‌‌شود که مسئوليت کامل خود را در برابر خسارت و زيان‌وارده به اشخاص ثالث ناشى از استفاده از خيابان و جاده بپذيرند و آن را بيمه کنند. يا اينکه عرف است که در قراداد مقاطعه‌کاران احداث راه‌آهن شرطى گنجانده شود که مالکان و مقاطعه‌کارانى که جادهٔ فرعى اختصاصى براى استفادۀ خود احداث مى‌کنند و مسئوليت کامل در مقابل خسارت‌هاى مادى و جانى‌ وارده به اشخاص ثالث را دارند، تحت‌ عنوان مسئوليت مفروض يا قراردادى بيمه کنند. بيمه‌گذارانى که فقط بيمه‌‌نامهٔ مسئوليت مدنى مالکان، مؤجران يا مستأجران را خريدارى مى‌کنند، بايد به مسئوليت قراردادى نيز توجه داشته باشند. چون ممکن است در موقعيتى قرار بگيرند که متوجه شوند تأمين بيمه‌اى کامل و کافى براى انواع مسئوليت خود تهيه نکرده‌اند.