۱. مسئوليت؛ ۲. پرداخت هزينه‌هاى پزشکي؛ ۳. خسارت ناشى از برخورد با حيوانات. مسئوليت تحت پوشش اين بيمه‌نامه، نه‌تنها شامل جرح بدنى و خسارت مادى مى‌شود بلکه بيمهٔ مسئوليت کالا را نيز دربر مى‌گيرد. تنها تغيير جديد اين شکل از بيمه‌نامه، اضافه‌شدن بيمهٔ تصادف و مرگ حيوانات است. اين پوشش، اختيارى است و در حقيقت بيمهٔ مسئوليت محسوب نمى‌شود. پرداخت خسارت شامل خسارت ‌وارده به بيمه‌گذار ناشى از مرگ حيواناتى نظير گاو، گوسفند، اسب و مانند آن است که بر اثر برخورد با وسيلهٔ نقليه‌اى که تحت مالکيت بيمه‌گذار و کارکنان او نباشد وارد آيد. اين خسارت، مختص مرگ حيوانات در بزرگراه‌ها و راه‌هاى عمومى است و خسارت ناشى از حمل و نقل حيوانات را دربر نمى‌گيرد. سگ، جزءِ حيوانات نام‌برده نيست و از تأمين بيمه‌نامه استثناء است. بيمهٔ برخورد حيوانات با وسيلهٔ نقليه از جنبه‌هاى مختلف شبيه برخورد و تصادف اتومبيل است. همانند بيمهٔ اتومبيل، حيوانات تحت مالکيت بيمه‌گذار هم جزءِ اموال او محسوب مى‌شوند لذا تحت‌عنوان اموال بيمه مى‌گردند.


تنها استثناء در اين بيمه‌نامه اين است که خسارت جزء و جرح حيوان بيمه نيست و بيمه فقط تلف‌شدن حيوان را شامل مى‌شود در حالى‌که در بيمهٔ بدنهٔ اتومبيل، خسارت جزء نيز بيمه است. مسئوليت قراردادى يا فرضى بيمه‌گذار در مورد ساختمان‌ها، کالا و ساير وسايل، پوشش بيمه‌اى دارند. کارگرانى که در مزارع بيمه‌گذار کار مى‌کنند، بيمه نيستند مگر اينکه بيمه‌گذار موافقت بيمه‌گر را جلب کند و بيمه‌گر درمقابل دريافت حق بيمهٔ اضافي، بيمهٔ کارگران را طى الحاقيه به قرارداد اضافه نمايد. مسئوليت کارفرما در مقابل کارگران، بدان‌سان که قبلاً بيان شد از پوشش‌هاى بيمه‌هاى اجتماعى و از تعهدات اين قرارداد استثناء است.


مسئوليت قانونى در مقابل خسارت‌وارده به ساختمان‌هائى که در مالکيت بيمه‌گذار نيستند، همچنين خسارت‌وارده به اموال موجود در اين ساختمان‌ها (بر اثر آتش‌سوزي، انفجار و دود) يا خسارت‌هاى ناشى از سيستم‌ گرم‌کننده و پخت غذا را مى‌توان طى الحاقيه به پوشش قرارداد اضافه کرد.