به‌موجب اين قرارداد، بيمه‌گر سه‌نوع پوشش بيمه‌اى به‌شرح زير در اختيار بيمه‌گذار قرار مى‌دهد:


۱. خسارت و زيان ناشى از مسئوليت، شامل جرح بدنى و خسارت مادى وارده به اموال.

۲. جبران هزينه‌هاى پزشکي.

۳. خسارت فيزيکى وارده به اموال اشخاص غير.


اين قرارداد مسئوليت مدنى بيمه‌گذار در مقابل جرح بدنى وارده به اشخاص ثالث يا کارکنان و کارمندان خود و همچنين خسارت وارده به اموال غير را جبران مى‌کند. بنابراين چنين بيمه‌نامه‌اي، ترکيبى از دو نوع مسئوليت (مسئوليت مدنى و مسئوليت کارفرما) را با يک بيمه‌نامه‌ پوشش مى‌دهد. در بيمهٔ مسئوليت کارفرما، پوشش بيمه‌اى زمانى مورد استفاده قرار مى‌گيرد که بيمه‌گذار قانوناً طبق حقوق عمومى مسئول شناخته شود. مسئوليت‌هائى که طبق قانون بيمه‌هاى اجتماعى پوشش دارند در بيمهٔ مسئوليت کارفرما استثناء هستند. چنين مسئوليت‌هائى جزءِ پوشش بيمه‌هاى اجتماعى است.


هزينه‌هاى پزشکى در بيمهٔ مسئوليت کارفرما براى کارکنان بيمه‌گذار که در استخدام وى هستند پرداخت مى‌شود. حيواناتى که مالکيت آنها يا بيمه‌گذار است يا تحت مراقبت وى قرار دارند اگر خسارتى به کارکنان يا به اشخاص غير وارد آورند تحت اين بيمه‌نامه، تأمين بيمه‌اى دارند. خسارت فيزيکى وارده به اموال غير که عامل آن بيمه‌گذار باشد، به‌استثناءِ مفقودشدن، اختلاس و عدم‌النفع داراى پوشش بيمه‌اى است. خسارت‌هاى ناشى از ساختمان يا ساختمان‌هاى بيمه‌گذار (اعم از ساختمان محل فعاليت، منزل مسکوني، ويلا و محل سکونت ييلاقي)، حيوانات تحت مالکيت و کنترل وى (مانند سگ، اسب،...)، وسايل ورزشى (مانند دوچرخه، قايق، وسايل تنيس و غيره)، فعاليت‌هاى تفريحى و ورزشى بيمه‌گذار (مانند ماهيگيري، قايقراني، کوهنوردي) و کلاً هرگونه فعاليتى که بيمه‌گذار مسئول باشد، پوشش بيمه‌اى خواهد داشت. اين قرارداد هرگونه خسارتى را که ناشى از فعاليت‌هاى شخصى خود بيمه‌گذار و اعضاءِ خانواده او در رابطه با زندگى خصوصى باشد نيز شامل مى‌شود، به‌استثناءِ حوادث ناشى از تصادف اتومبيل يا خسارت ناشى از فعاليت بازرگانى بيمه‌گذار که جزءِ تعهدات بيمه‌گر نيست.


تأمين بيمه‌نامه را مى‌توان به‌ فعاليت تجارى بيمه‌گذار که با کارفرما رابطهٔ استخدامى دارد و حقوق دريافت مى‌کند يا اينکه در ساختمان مسکونى خود فعاليت تجارى دارد نيز بسط داد. در ضمن، پرداخت هزينه‌هاى پزشکى در مقابل دريافت حق بيمهٔ متناسب را نيز مى‌توان طى الحاقيه‌اى به قرارداد اضافه کرد.