انواع ضمانت‌نامه‌ها

ضمانت‌نامه‌هاى گمرکى

اين نوع ضمانت‌نامه به‌منظور اجراى قانون و دريافت ماليات، حقوق و عوارض گمرکى بابت ورود کالا به کشور يا خروج آن است. براى حمايت از منافع عمومي، پرداخت ماليات و حقوق و عوارض گمرکى به مسئولان و مقامات گمرکي، دولت ضمانت‌نامهٔ گمرکى اخذ مى‌کند. واضح است که وقتى کالا و مال‌التجاره وارد مى‌شود مشمول پرداخت ماليات و حقوق و عوارض گمرکى به دولت است که ممکن است پرداخت نشود. هدف از اخذ ضمانت‌نامهٔ گمرکى داشتن تأمين براى موارد عدم دريافت است. صدور ضمانت‌نامهٔ گمرکى به سهولت انجام مى‌گيرد، زيرا داراى مطلوبيت است. اين مطلوبيت بخشى به‌دليل پائين‌بودن هزينه است و بخشى نيز بر اثر کم‌خطر بودن آن. برخى صادرکنندگان ضمانت‌نامهٔ گمرکى آن را صرفاً عملى تشريفاتى به‌شمار مى‌آورند.

ضمانت‌نامه‌هاى مقاطعه‌کاران ساختمان

- ضمانت‌نامه‌هاى مزايده:

هنگامى‌که مقاطعه‌کار برندهٔ مزايده مى‌شود مدت زمان معينى فرصت دارد تا قرارداد را امضاء و ضمانت‌نامهٔ اجراى قرارداد را تهيه و به کارفرما تسليم کند. بنابراين اگر قرارداد تنظيم و امضاء شود اما در مدت مقرر مقاطعه‌کار نتواند ضمانت‌نامهٔ مورد نياز را تهيه و ارائه دهد مسئول جبران خسارت و زيان وارده به کارفرما است. اين خسارت و زيان، موضوع ضمانت‌نامهٔ مزايده است. ميزان خسارت برابر است با مابه‌التفاوت مزايدهٔ اول و دوم. به هرحال ميزان خسارت از مبلغ مندرج در ضمانت‌نامهٔ مزايده تجاوز نمى‌کند.


- ضمانت‌نامهٔ اجراى قرارداد:

اين ضمانت‌نامه در حکم اطمينان از اجراءِ فيزيکى و عملياتى قرارداد و تحويل به کارفرما در موعد مقرر است. ضامن در مقابل هيچ عدم پرداختى در مقابل تهيه‌کنندگان مواد اوليه، مقاطعه‌کاران فرعى و ساير اشخاص ثالث و شرکت‌هاى بستانکار مقاطعه‌کار مسئوليتى ندارد.


- ضمانت‌نامهٔ پرداخت دستمزد کارگران و ارزش مواد اوليه:

اين ضمانت‌نامه پرداخت‌هاى مقاطعه‌کار (دستمزد کارگران)، ارزش مواد اوليه‌اى که تهيه‌کنندگان براى اجراى طرح در اختيار وى قرار مى‌دهند و بدهى او به مقاطعه‌کاران فرعى را شامل مى‌شود. اين ضمانت‌نامه در اغلب موارد همراه با ضمانت‌نامهٔ اجراى قرارداد به‌همان مبلغ صادر مى‌شود.


- ضمانت‌نامهٔ پيش‌پرداخت:

با اين ضمانت‌نامه، در مواردى‌که کارفرما مبلغى پيش‌پرداخت براى اجراى قرارداد در اختيار مقاطعه‌کار قرار مى‌دهد، بازپرداخت آن تضمين مى‌شود.


- ضمانت‌نامهٔ تعمير و نگهداري:

اين ضمانت‌نامه بر اساس شرايط قرارداد صادر مى‌شود که به‌موجب آن مقاطعه‌کار بايد تعمير و نگهدارى ناشى از مسئوليت خود را انجام دهد. اين ضمانت‌نامه ۱۲ ماهه است و از آن تجاوز نمى‌کند. زيرا در عمل ثابت شده است که صدور ضمانت‌نامه بيش از ۱۲ ماه، پرداخت خسارت ناشى از استهلات را نيز در پى دارد. پوشش ضمنانت‌نامهٔ تعمير و نگهداى ناشى از مسئوليت حرفه‌اى بين ۵ تا ۱۰ سال است. پرداخت هرگونه خسارت که علت آن اشتباه در طراحي، محاسبه، خطاى کارشناسى که مهندسان، آرشيتکت‌ها و کارشناسان مقاطعه‌کار مرتکب مى‌شوند، يا ناشى از ساير ريسک‌هاى ناشناخته باشد به‌موجب اين ضمانت‌نامه تعهد مى‌شود.


- ضمانت‌نامهٔ قرارداد تهيهٔ مواد اوليه:

اين ضمانت‌نامه قراردادهاى تهيهٔ مواد اوليه و ساير وسايل مورد نياز طرح از منابع مختلف را تضمين مى‌کند. ميزان مسئوليت اين ضمانت‌‌نامه در صورتى‌که مقاطعه‌کاران تعهد خود را ايفاء نکنند عبارت است از: مابه‌التفاوت ارزش قرارداد با هزينهٔ تهيهٔ همان مواد از منابع ديگر.


- ضمانت‌نامهٔ گواهينامه و مجوز فعاليت:

اين ضمانت‌نامه مورد تقاضاءِ دولت است که اطمينان حاصل نمايد که دارندهٔ گواهينامه مقررات حرفه‌اى را رعايت‌ کرده و بر اساس شرايط نحوهٔ فعاليت که گواهينامه يا اجازهٔ فعاليت براى آن صادر شده کار مى‌کند.