بيمه‌هاى اشخاص ممکن است به‌صورت انفرادى يا به شکل گروهى (دسته‌جمعى) تنظيم و صادر شوند. در بيمه‌هاى فردى، بيمه‌گران اشخاص منفرد بيمه‌شدنى را بر پايهٔ پيشنهاد بيمهٔ آنان و در صورت پذيرش و قبول ريسک با صدور بيمه‌نامهٔ انفرادى، که شرايط عمومى و اختصاصى آن در دنبالهٔ اين بحث و به‌عنوان پيوست ضميمه‌ شده است، بيمه مى‌کنند. در حالى‌که در بيمه‌هاى گروهى با بستن يک قرارداد کلى، که داراى نرخ و شرايط و تکنيک ويژهٔ خود است، افراد و اعضاء يک بنگاه يا سازمان را بيمه مى‌کنند. بيمه‌هاى گروهى گاهى دربر گيرندهٔ گروه‌هائى است که مشمول سيستم بيمه‌هاى اجتماعى (تأمين اجتماعى) نيستند و گاهى هم به‌عنوان مکمل يا تکميل‌کنندهٔ بيمه‌هاى اجتماعى استفاده مى‌شوند. بيمه‌هاى گروهى ممکن است دربر گيرندهٔ انواع بيمه‌هاى عمر و بازنشستگى يا شامل بيمه‌هاى عمر و حوادث و بيمارى اشخاص باشد. به‌طور کلى مى‌توان گفت که بيمهٔ گروهى عبارت است از بيمه‌اى که مجموع اشخاص (افراد) را با ويژگى‌هاى مشترک و شرايط فنى همانند در برابر يک يا چند خطر موضوع بيمه‌هاى اشخاص مانند فوت، بازماندگى در پايان مدت بيمه، از کارافتادگى بر اثر حوادث و بيمارى‌ها و هزينه‌هاى درمانى مورد پوشش و تأمين قرار مى‌دهد.


بيمه‌هاى گروهى در برخى کشورها، که درآمد يا حقوق افراد يا کارکنان سازمان‌ها بالا و بسنده است، رواج و رونق شايان توجهى دارد و جاى تأمين‌ها سيستم تأمين اجتماعى را پر مى‌کند. به‌طور نمونه در کشورهائى مانند اتازونى اين‌گونه بيمه‌ها به دلايل زير گسترش زيادى يافته‌اند:


- عدم شمول بيمه‌هاى اجتماعى نسبت به همهٔ گروه‌ها.


- علاقه‌مند کردن کارکنان بنگاه‌ها به‌کار و توليد از راه دادن تأمين‌هاى بسنده.


- مناسب و ارزان بودن حق بيمه‌هاى گروهى نسبت به بيمه‌هاى انفرادى به‌دليل حذف تشريفات صدور بيمه‌نامه و کاهش هزينهٔ دريافت قسط‌هاى حق بيمه و کاهش کارمزدها.


- حذف معاينه‌ها و آزمايش‌هاى پزشکى که موجب کاهش هزينهٔ بيمه‌شدگان و بيمه‌گران مى‌شود و از تلف شدن وقت آنان مى‌کاهد.


- بيمه‌شده مى‌تواند در صورت انتقال يا ترک خدمت بيمه‌گر، از راه پرداخت حق بيمهٔ مقرر به بيمهٔ خود ادامه دهد.