سهم ارث همسران (زن) بنا بر قانون مدنى در زمينهٔ ارث عبارت است از:


- دارائى غيرمنقول مانند اموال مغازه و باغ. زن تنها از بهاء اعيانى (نه عرصه = زمين) ارث مى‌برد. بدين معنا که اگر خانه‌اى از شوهر متوفا به ارث بماند، تمام بهاء عرصه (شش دانگ) متعلق به فرزندان و از بهاء شش دانگ اعيانى (ساختمان) حدود يک دانگ و نيم سهم زن خواهد بود.


- سهم زن از دارائى‌هاى منقول گاهى يک‌چهارم و گاهى يک‌هشتم است و اگر همسر زن تنها وارث شخص متوفا باشد سهم او از ارث يک‌چهارم و بقيه دارائى شوهر فوت شده متعلق به دولت است.


اينها مقرراتى است که در طول زمان به‌طور سنتى و شرعى وارد حقوق مدنى و شهروندى ما شده و مورد عمل حکومت‌ها و پذيرش بسيارى از زنان ايرانى است. نهاد بيمه، بدون آنکه لطمه‌اى به اين مقررات بزند، مى‌تواند در جهت بهبود و تکميل و تأمين بيشتر اين حقوق سنتى سودمند واقع شود. بدين معنا که بيمه‌گذار يا بيمه‌شده يا خريد يک بيمه‌نامهٔ عمر و حوادث يا بازنشستگى در راه تحقق ”حق تأمين“ خود، که طبق اصل ۲۹ قانون اساسى جمهورى اسلامى يک ”حق همگانى“ شناخته شده است، گام برمى‌دارد. طرح اين موضوع در جهت گسترش فراگير ”حق تأمين همگانى“ است و بسيار به‌جا و بايسته است که بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گران ايران در راه عملى شدن اين طرح تأمينى و انسانى گام‌هاى سازنده‌اى بردارند و بانوان و مادران جامعه را مورد حمايت بيمه‌اى قرار دهند.