تعدد و تنوع دعاوى تابع انواع حقوقى است که قانونگذار به رسميت شناخته است.


- دعاوى مربوط به احوال شخصى مانند مسائل و اختلاف‌هاى خانوادگى.


- دعاوى مربوط به اموال و دارائى‌ها مانند دعاوى مربوط به مالکيت يا دعواى طلب يا اجاره يا رهن و دعاوى مربوط به اموال منقول و غيرمنقول.


- دعاوى فسخ و بطلان قراردادها: دعواى فسخ هنگامى مطرح مى‌شود که قرارداد معتبر است ولى يکى از طرف‌هاى آن به تعهد خود عمل نمى‌کند. در حالى‌که، دعواى بطلان زمانى مطرح مى‌شود که قرارداد به‌علت فقدان يا عيب يکى از ارکان صحت عقدها و قراردادها باطل و فاقد اعتبار باشد.