حقوق بيمه يکى از شاخه‌هاى پربار درخت ”دانش حقوق“ است که در کشورهاى پيشرفته پيشينه‌اى دراز دارد. اين رشته از دانش حقوق، در سال‌هاى پسين سدهٔ بيستم، در مدارس و دانشگاه‌هاى ما مورد توجه و علاقهٔ نوگرايان تأمين جو قرار گرفت و در برنامه‌هاى درسى دانشجويان رشته‌هاى بازرگانى، حقوق، حسابدارى، اقتصاد و مديريت بيمه گنجانيده شد. در واقع، توسعهٔ اقتصادى و اجتماعى ايران در نيمهٔ دوم سدهٔ بيستم و ضرورت و بايستگى گسترش بيمه به‌عنوان لازمه و ابزار پشتيبانى از فعاليت‌ها و کردارهاى اقتصادى و بازرگانى، موجب گسترش نسبى بيمه و نفوذ آن در مراکز علمى و فرهنگى شد و امروزه در بيشتر مدارس و دانشگاه‌هاى ما، آموزشگرى و پژوهشگرى در زمينهٔ بيمه مورد توجه و علاقهٔ دانشگران، دانشجويان، بيمه‌گران و سياست‌گذاران ايران قرار گرفته است. به‌ويژه آنکه در چند اصل از اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى بر اين موضوع تأکيد شده و به‌عنوان يک ”حق همگانى“ اعلام شده است.