موضوع بيمهٔ مسئوليت مدنى مؤسسات توزيع گاز و برق، تأمين و جبران خسارت‌هائى است که بر اثر حوادث ناشى از بهره‌بردارى و حمل و توزيع گاز و برق متوجه مشتريان يا اشخاص ثالث مى‌شود. اين حوادث ممکن است در نتيجهٔ يکى از عوامل زير باشد:


- فعل يا تقصير و خطاى کارکنان بيمه‌گذار

- عيب و نقص ساختمان‌ها و تأسيسات بهره‌بردارى‌ و عدم مراقبت در نگهدارى آنها

- وسايل و مواد مورد استفادهٔ مؤسسهٔ توزيع گاز و برق.


لازم به توضيح است که مسئوليت مدنى مؤسسهٔ توزيع گاز، در صورتى‌که ناشى از حوادث تأسيسات، ساختمان، وسايل و مواد مورد استفاده باشد، تابع قانون مسئوليت مدنى است و چنانچه ناشى از حوادث وسايل نقليهٔ موتورى زمينى، که حمل‌ونقل کپسول‌ها و مخازن گاز با آنها صورت مى‌گيرد، باشد پيرو قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث خواهد بود.


به هر حال مؤسسه‌هاى توزيع گاز و برق مى‌توانند با تحصيل بيمه‌نامهٔ مسئوليت مدنى تأمين لازم را در مقابل ادعاى خسارت اشخاص ثالث به‌دست آورند و جبران خسارت‌هاى ناشى از حوادث و سوانح مربوط به فعاليت‌هاى خود را به‌عهدهٔ بيمه‌گران بگذارند. حق بيمهٔ اين نوع بيمه با توجه به حقوق پرداختى به کارکنان مؤسسه‌ تعيين مى‌شود. به‌علاوه در مورد مؤسسه‌هاى توزيع برق عواملى از قبيل کيلومتراژ خطوط برق و فشار آن نيز در تعيين ميزان حق بيمه دخالت دارد.


اين نوع بيمه دربر گيرندهٔ تعهد و جبران خسارت‌هاى جانى است. ولى با دريافت اضافه نرخ حدود ۵۰ درصد خسارت‌هاى مالى نيز مورد تأمين بيمه‌گر واقع مى‌شود.