آرشيتکت‌ها و مقاطعه‌کاران که به ‌کارهاى ساختمانى، به‌ويژه کارهاى ساختمانى مهم، مى‌پردازند مى‌بايد در انتخاب زمين و مصالح و کارکنان خود دقت و مراقبت‌هاى لازم و متعارف را به‌عمل آورند وگرنه مسئول خواهند بود. مطابق مادهٔ ۱۷۹۲ قانون مدنى فرانسه، آرشيتکت‌ها و مقاطعه‌کاران تا مدت ده سال مسئول نقص و خرابى تمام يا قسمتى از بنا و ساختمان‌هائى که مى‌سازند خواهند بود. در واقع مسئوليت مدنى واقعى متوجه آرشيتکت‌ است و او در مقابل مالک ساختمان، به‌علت تصدى و نظارت بر کارهاى اجرائى به‌ويژه انتخاب زمين و عيوب محل و انتخاب مقاطعه‌کار و به‌کار بردن نوع و کيفيت مصالح و نظارت دائم بر کارهاى ساختمانى، مسئول شناخته مى‌شود. در واقع مقاطعه‌کار نماينده و مجرى طرح‌ها و دستورهاى آرشيتکت و مسئول شيوهٔ اجراء کارها است. به‌علاوه در صورتى‌که بر اثر خرابى يا نقص ساختمان، خسارتى متوجه اشخاص ثالث شود آرشيتکت و مقاطعه‌کار هر دو مسئول خواهند بود.


به هر حال آرشيتکت و مقاطعه‌کار تا ده سال در مقابل مالک ساختمان مسئوليت دارند و اين مسئوليت ضمن قرارداد ساختمانى منعقده بين مالک و آرشيتکت پيش‌بينى مى‌شود. بيمهٔ مسئوليت مدنى ده سالهٔ آرشيتکت‌ها ضمن فرمول بيمهٔ تمام خطر کارگاه عملى مى‌شود. کانون آرشيتکت‌ها مى‌تواند با انعقاد يک قرارداد عمومى، مسئوليت مدنى اعضاء خود را بيمه کند.


حق بيمهٔ اين نوع بيمه، برحسب نوع و طبيعت کار و فعاليت ساختمانى، به‌صورت درصدى از جمع حقوق و مزاياى پرداختى کارکنان بنگاه ساختمانى محاسبه و دريافت مى‌شود. در اين نوع بيمه، تضمين بيمه‌گر شامل حوادث ناشى از کارهاى انجام‌شده از قبيل خرابى يا فروريختن و عيب و نقص تمام يا قسمتى از ساختمان است. ولى موارد زير از شمول اين بيمه خارج است و تابع شرايط و بيمه‌نامهٔ ديگرى است:


- آتش‌سوزى و انفجار ساختمان مگر آنکه در نتيجهٔ کارهاى ساختمانى مورد تعهد باشد.

- خرابى و عواقب ريزش زمين به‌علت بهره‌بردارى‌هاى معدنى.

- خسارت‌هاى ناشى از عدم مراقبت و نگهدارى ساختمن بعد از تحويل.


با توسعه روزافزون فعاليت‌هاى ساختمانى در ايران و احتمال وقوع حوادث ناگوار، عرضه کردن بيمهٔ مسئوليت مدنى آرشيتکت مى‌تواند تأمين لازم را در اختيار مالکانى که سرمايهٔ خود را به‌کار مى‌اندازند قرار دهد.