انتخاب خطر

قبول بيمه ظريف‌ترين و مهم‌ترين کار هر شرکت بيمه است. با قبول هر بيمه‌اى شرکت بيمه در مقابل بيمه‌گذار يا بيمه‌شده متعهد جبران خسارت مى‌شود. بنابراين متصديان صدور بيمه‌نامه بايد توجه داشته باشند که اگر امروز بيمه‌نامه صادر مى‌کنند ممکن است فردا خسارت روى دهد و بيمه‌گر را متعهد به جبران آن کند. در واقع قبول و صدور بيمه‌نامه کار سهل و ساده‌اى نيست که از عهدهٔ هر کس برآيد. هر کس تعرفه را از حفظ بداند و بتواند به سهولت از آن استفاده کند بيمه‌گر خوبى نيست. بيمه‌گر خوب آن است که هنگام صدور بيمه‌نامه در کيفيت و وضعيت خطر دقت کند و خطرهاى خوب را انتخاب کند. اين دقت در انتخاب خطر در رشتهٔ بيمهٔ اتومبيل به‌علت تواتر خسارت و نامطلوب بودن نتايج فنى در بيشتر کشورهاى جهان اهميت ويژه‌اى دارد. به همين جهت مسئول صدور بايد نه تنها تعرفهٔ مصوب شوراى عالى بيمه بلکه سابقهٔ خسارت بيمه‌گذار، آمار خسارت و تجربهٔ شرکت‌هاى بيمه در رشتهٔ بيمهٔ اتومبيل را نيز مورد توجه قرار دهد و اگر نمى‌تواند يا نمى‌خواهد از قبول خطرى خوددارى کند دست کم در شرايط بيمه‌نامه آنچنان تغييرهائى بدهد که عواقب خطر را به کمترين اندازهٔ ممکن کاهش دهد. توجه به نوع وسيلهٔ نقليه در ايران و اينکه آيا وسيلهٔ نقليهٔ او که بيمه مى‌شود وضع ساخت استثنائى دارد يا مانند ديگر وسايل نقليه است؟ آيا وسايل يدکى آن در ايران زياد است يا کم و هزينهٔ متوسط تعمير آن گران است يا ارزان؟


بايد دانست که دقت در انتخاب خطر بيشتر در مورد بيمه‌هاى انفرادى است که جزء خطرهاى بد هستند و تمايل به بيمه شدن دارند. در حالى‌که در بيمه‌هاى گروهى خود به خود تجانس و تعادلى بين خطرها وجود دارد و به ‌اصطلاح خطرهاى خوب خطرهاى بد را جبران مى‌کنند.

دقت در تنظيم شرايط خصوصى بيمه‌نامه

ذکر مشخصات دقيق وسيلهٔ نقليه مورد بيمه در شرايط خصوصى و دقت در تعيين و تضمين شرايط خصوصى بيمه‌نامه کمال اهميت را دارد و از بروز اختلاف‌ها و مشکل‌هاى پسين در روابط بيمه‌گر و بيمه‌گذار جلوگيرى مى‌کند. به‌ويژه بايد از نوشتن جمله‌ها و شرط‌هاى مبهم و نامفهوم که موجب اشکال مى‌شود خوددارى کرد.

افزايش توليد

دقت در انتخاب خطر موجب حفظ تعادل مالى بيمه‌گر مى‌شود اما بهبود کيفى خطر اگر با افزايش کمى توليد همراه نشود نتيجهٔ مطلوب را براى بيمه‌گر در پى نخواهد داشت زيرا بيمه متکى به قانون تعداد کثير است و هر قدر تعداد اتومبيل‌هاى مورد بيمه بيشتر باشد نتيجهٔ کار متناسب‌تر و اختلاف‌ و انحراف آمارى کمتر خواهد بود. بديهى است چنانچه تمام اتومبيل‌هاى موجود در ايران بيمه شوند مى‌توان در انتخاب خطر انعطاف و گذشت بيشترى نشان داد و هر ريسکى را به ترتيبى بيمه کرد. اما چون تحقق چنين امرى به آسانى مقدور نيست، ناچار ضمن توجه به افزايش موارد بيمه بايد در انتخاب خطر دقت کافى نشان داد. به هر حال افزايش تعداد اتومبيل‌هاى مورد بيمه صرف‌نظر از فوايدى که از جهت تعادل حساب‌هاى بيمه‌گر دارد، موجب ارزانى نرخ حق بيمه و جلب مشتريان بيشترى براى بيمه‌گران نيز مى‌شود. اما بايد توجه داشت که اين افزايش تعداد بايد در مورد هر گروه اتومبيل و بيشتر نسبت به بيمه‌هاى خوب صورت گيرد نه بيمه‌هاى بد. زيرا جمع‌آورى خطرهاى بد، حتى به تعداد زياد پيامدى جز زيان براى بيمه‌گر نخواهد داشت.