نظارت فنى

عبارت است از نظارت بر نرخ و تعرفهٔ حق بيمه، شرايط عمومى و خصوصى بيمه‌نامه‌ها، کنترل اندوخته‌هاى حق بيمه و خسارت در هر سال و در رشته‌هاى گوناگون بيمه، کنترل ترازنامه‌ها از نظر فنى، تعيين نرخ‌هاى جديد حق بيمه و نظارت بر اندوخته‌هاى رياضى بيمهٔ عمر.

نظارت حسابدارى

عبارت است از کنترل دفترهاى حسابدارى و شيوهٔ عمل حسابدارى و نظارت بر شيوهٔ تهيهٔ ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت‌هاى بيمه (حسابدارى ويژهٔ شرکت‌هاى بيمه).

نظارت مالى

عبارت است از رسيدگى به وضع مالى و دارائى شرکت بيمه از جهت هزينه‌ها، بدهکارى‌ها و بستانکارى‌ها و تعهدهاى آن. شيوهٔ بهره‌گيرى و به‌کار انداختن اندوخته‌ها و سرمايه‌گذارى‌هاى شرکت بيمه نيز از حيث مالى شايان توجه است.

نظارت حقوقى

عبارت است از کنترل شرايط تأسيس يک شرکت بيمه با توجه به ضابطه‌ها و قانون بيمه‌گرى و قانون تجارت، تنظيم اساسنامه و رعايت مواد آن، سازگارى شرايط عمومى بيمه‌نامه‌ها با قانون‌هاى کشور و مصوبه‌هاى دستگاه نظارت، کنترل امور فنى، حسابدارى و مالى از نظر حقوقى و تخلف‌هاى احتمالى و تعيين جريمه‌ها و در صورت لزوم جلوگيرى ادامه‌ٔ فعاليت يک شرکت بيمهٔ متخلف، رسيدگى به درخواست‌ها و دعاوى بيمه‌گذاران و زيانديدگان در مورد تصفيهٔ خسارت‌ها، کنترل تسويهٔ حساب واگذارى‌هاى اتکائى.

نظارت اقتصادى

اين‌گونه کنترل‌ها جنبهٔ عالى و استراتژيک دارد و در برگيرندهٔ کنترل فعاليت تمام شرکت‌هاى بيمه از جهت تحقق سياست اقتصادى دولت است. هدف اين نظارت آن است که شرکت‌هاى بيمه بر پايهٔ ضابطه‌ها و اصول بيمه‌گرى و مديريت علمى به شيوه‌اى درست و سالم و کارآمد اداره‌ شوند و خدمت‌رسانى کنند.