بيمه‌گذار موظف است که درهنگام عقد قرارداد بيمه و در جريان آن کليهٔ اطلاعاتى را که در خصوص مورد بيمه دارد (که مؤثر در ارزيابى خطر است) با کمال درستى و صداقت اظهار کند (اعم از اينکه بيمه‌گر اين اطلاعات را خواسته باشد يا نخواسته باشد)، به طورى‌که بيمه‌گر با بهره‌گيرى از اين اطلاعات بتواند اهميت خطرى را که مورد پوشش قرار مى‌دهد تشخيص دهد.