معاملات بيمه‌اى را اصول خاص آن از ساير معاملات و روابط حقوقى بين افراد متمايز مى‌کند و هر يک از طرفين قرارداد اعم از بيمه‌گر و بيمه‌گذار ملزم به ايفاءِ تعهداتى هستند.