در صورتى‌که دفاتر تجارتى از لحاظ نحوۀ تنظيم حساب‌ها و نگهدارى و نوشتن و يا از ساير جهات به‌نظر مميز مالياتى قابل رسيدگى نباشد و اين امر مورد تائيد سرمميز مالياتى قرار بگيرد و مردود اعلام شود. مميز مالياتى بايد چگونگى را با ذکر دلايل کافى و به‌طور کتبى به مؤدى ابلاغ نموده و پرونده امر را براى رسيدگى به هيئت سه نفرى حسابرسان منتخب وزير امور اقتصادى (موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون ماليات‌هاى مستقيم) و دارائى ارسال نمايد. چنانچه مؤدى ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ به آن هيئت مراجعه و با ارائه دلائل کافى رفع اشکال نمايد ماليات براساس همان دفاتر اخذ خواهد شد، در غير اين‌صورت هيئت سه نفرى به‌طور على‌الرأس ميزان آن را تعيين خواهد نمود.


لازم به ذکر است که براى هر يک از تخلفات مندرج در ماده ۲۱ آئين‌نامه از قبيل قلم زدن مندرجات دفاتر قانوني، تراشيدن و پاک کردن و محو کردن و غيره جرائم نقدى از پنج هزار ريال الى يکصد هزار ريال حسب مورد تعيين گرديده که جزئيات و خصوصيات آن در ماده مزبور مشخص شده است.