دفاتر روزنامه و کل و دارائى تاجر بايد قبل از آنکه چيزى در آن نوشته شود به‌وسيله نماينده اداره ثبت محل امضاء شود و اوراق بايد شماره‌بندى بوده و مرتب باشد و کليه معاملات و صادرات و واردات به ترتيب تاريخ در صفحات مزبور ثبت گردد و بدون خط‌خوردگى و منظم باشد. به اين‌ جهت تراشيدن و حک کردن و پاک کردن و اضافه و الحاق نمودن و کم نمودن اوراق آن ممنوع است و موجب مخدوش بودن و بى‌اعتبارى آن مى‌گردد همين‌طور در حاشيه و يا متن آن نبايد چيزى اضافه گردد و تاجر موظف است کليه دفاتر خود را از پايان هر سال به‌مدت ده سال نگه‌دارى نمايد. و دفاتر مزبور در صورتى‌که مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشد بين تجار و در امور تجارتى سنديت دارد. به‌طورى که اگر خوب تنظيم گردد به نفع (له) تاجر و اگر نامنظم باشد بر ضرر (عليه) تاجر به‌عنوان دليل مورد استفاده قرار مى‌گيرد، که در بحث سنديت دفاتر تجارتى توضيحات لازم داده شده است.