۱. قلم زدن مندرجات دفاتر قانونى و نوشتن بين سطور و حاشيه آنها


۲. تراشيدن و پاک کردن مندرجات دفاتر قانوني


۳. محو يا ناپديد کردن مندرجات دفاتر با رنگ يا جوهر و يا هر گونه وسايل شيميائى و نظاير آنها


۴. جاى سفيد گذاشتن در هر صفحه بيش از حد معمول در دفاتر قانونى و همچنين سفيد ماندن تمام يا يک يا چند صفحه از دفاتر روزنامه و مشاغل در اثناء عمليات و مسائل ديگرى که در آئين‌نامه تدوين گرديده است