پس از آنکه علامت تجارتى به ثبت رسيد. گواهى ثبت با الصاق يک نمونه کامل آن به صاحب علامت داده مى‌شود و نکات زير در آن بايد قيد گردد.


۱. تاريخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه


۲. تاريخ ثبت علامت و شماره ثبت آن


۳. اسم و شغل و تابعيت و اقامتگاه صاحب علامت


۴. نوع مال‌التجاره و يا محصول و يا طبقات علامت مزبور


۵. در صورتى‌که علامت قبلاً در کشورهاى خارج ثبت شده باشد تاريخ و شماره و محل ثبت آن


۶. تاريخ صدور تصديق


۷. مدت اعتبار علامت


۸. امضاء رئيس شعبه ثبت علائم تجارتى و مديرکل اسناد و مدارک

جعل و استفاده غيرمجاز علامت تجارتى

علامت تجارتى پس از آنکه به ثبت رسيد انحصارى است و مخصوص کسانى است که آن را به ثبت رسانيده‌اند و تجار و افراد حقيقى و حقوقى حق استفاده از آن را ندارند و اگر شخصى آن را جعل نموده و يا به هر نحوى که به حقوق و منافع آنها ضررى وارد شود به کاربرد مجرم شناخته مى‌شود و برابر قانون مجازات مى‌گردد:


همان‌طورى‌ که ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامى تعزيرات چنين تصريح دارد.


هرکس مهر يا منگنه يا علامت يکى از شرکت‌هاى غيردولتى را که مطابق قانون تشکيل شده است يا يکى از تجارتخانه‌ها را جعل کند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.


که در اين ماده کسى که علامت يا مهر يا منگنه تجارتخانه و يا شرکت‌هاى دولتى را جعل کند و يا اينکه بداند مهر تجارتخانه‌ شرکتى جعل گرديده و با وجود اين آن را مورد استفاده قرار دهد به مجازات مقرره محکوم خواهد شد.


علاوه بر جعل مهر يا علامت تجارتى يا با علم و آگاهى به اينکه مهرى ساختگى و جعلى است از آن استفاده کند. در ماده ۵۳۰ قانون مزبور براى کسى که بدون مجوز مهر، يا علامت تجارتى تجارتخانه يا شرکت تجارتى را به‌دست آورده، و به هر طريقى که ممکن باشد خود از آن استفاده کند يا اينکه موجب استفاده آن به‌وسيله سايرين بشود در صورتى‌که خسارتى به صاحب علامت وارد شده باشد بايد آن را جبران نمايد و علاوه بر آن به مجازات حبس نيز محکوم مى‌شود.


مثل اينکه شاگرد تجارتخانه بدون اجازه صاحب تجارتخانه مهر را از کشوى ميز يا محل نگهدارى خارج نموده و شخصاً براى امرى از آن استفاده کند يا اينکه آن را در اختيار شخص ديگرى قرار دهد و او از آن به‌‌ نحوى استفاده غيرمجاز بنمايد در هر حال چنين اقداماتى جرم شناخته شده است، همان‌طورى که ماده ۵۳۰ قانون تعزيرات چنين مقرر نموده است.


هرکس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شرکت‌ها يا تجارتخانه‌هاى مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به‌دست آورد و به طريقى که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.