ثبت علامت تجارتى با قيد نکات زير در دفتر مخصوصى انجام مى‌شود.


۱. تاريخ و شماره ترتيب اظهارنامه


۲. تاريخ و شماره ثبت علامت و مشخصات و اقامتگاه و تابعيت صاحب علامت


۳. الصاق يک نمونه از علامت به محلى که به اين امر اختصاص داده شده است


۴. اخذ حق‌الثبت و حقوق دريافتى براى هر طبقه


۵. امضاء درخواست‌کننده يا قائم‌مقام او به‌‌‌طورى‌‌که قسمتى از امضاء در روى صفحه و قسمتى ديگر روى علامت باشد.