علامت سازمانى است که کارهاى آن جنبه کمک و تعاون در ابعاد و سطوح مختلفه دارد که نمونه فعاليت‌ها و خدمات آن را به‌شرح زير مى‌توان نام برد:


۱. ساختن دست و پا و ساير اعضاء مصنوعى براى کسانى که به عللى فلج گرديده‌اند و يا در عمليات جنگى معلول شده‌اند.


۲. در مواقع جنگ براى کمک به افراد مريض و مجروح و مصدوم و حمل آنها به بيمارستان‌ها و پست‌هاى امداد پزشکى به‌منظور مداوا و معالجه مورد استفاده قرار مى‌گيرد و افرادى که به حمل و جابجائى آنها اقدام مى‌کنند و يا وسايل نقليه که آنها را حمل مى‌نمايند مانند آمبولانس و غيره با داشتن علامت مزبور که بر روى بازوى افراد امدادگر نصب مى‌شود و روى آمبولانس و وسيله نقليه مورد نظر نيز با رنگ قرمز درج مى‌گردد به حمل آنها مبادرت مى‌نمايند و نظاميان دشمن حق ممانعت از رفت و آمد آنان و تيراندازى به سوى آنها را ندارند زيرا فصل هفتم قرارداد ژنو در خصوص علامت مشخصه علائم زير را پذيرفته است.


قرارداد ژنو که در مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ميلادى راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران در نيروهاى مسلح هنگام اردوکشي، در شهر ژنو کشور سوئيس به تصويب رسيده و مورد قبول کشورهاى جهان قرار گرفته است و کشور ايران نيز قانون مزبور را تحت عنوان قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاى معروف به قراردادهاى ژنو مصوب ۳۰ آذرماه ۱۳۳۴ به‌شرح زير قبول نموده است.


ماده واحده: مجلس شوراى ملى الحاق دولت ايران را به قراردادهاى معروف به قراردادهاى ژنو به‌شرح زير:


- قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحين و بيماران در نيروهاى مسلح هنگام اردوکشي


- قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحين و بيماران و غريقان نيروهاى مسلح در دريا


- قرارداد راجع به معامله با اسيران جنگى


- قرارداد راجع به حمايت افراد کشورى در زمان جنگ که در تاريخ هفدهم آذر ماه يکهزار و سيصد و بيست و هشت مطابق هشتم دسامبر يکهزار و نهصد و چهل و نه در ژنو امضاء شده است تصويب مى‌نمايد.


ماده ۳۸. به احترام کشور سوئيس علامت صليب سرخ روى زمينه سفيد که معکوس رنگ‌هاى پرچم کشور متحده سوئيس است به‌عنوان علامت مشخصه بهدارى ارتش‌ها حفظ مى‌شود. ليکن در مورد کشورهائى که از پيش هلال سرخ و هلال احمر را روى زمينه سفيد به جاى صليب سرخ به‌کار مى‌برند، علائم مزبور نيز در زمينه مفهوم اين قرارداد به‌عنوان علامت مشخصه مقبول است.


ماده ۳۹. علامت مذکور تحت نظارت مقامات نظامى صلاحيت‌دار بر روى پرچم‌ها و بازوبندها و همچنين روى کليد لوازم مربوط به اداره بهدارى نصب خواهد شد.


ماده ۴۰. کارکنان مذکور در مواد ۲۴ و ۲۶ و ۲۷ بايد به بازوى چپ خود بازوبند داشته باشند که رطوبت در آن اثر نکند و داراى علامت مشخصه باشد. اين بازوبند بايد توسط مقام نظامى تسليم و مهر شده باشد.


ماده ۲۴. کارکنان بهدارى که اختصاصاً مأمور جستجو و برداشتن و حمل يا معالجه زخمداران و بيماران و يا مأمور جلوگيرى از امراض مى‌باشند و کارکنانى که اختصاصاً مأمور اداره تشکيلات و سازمان‌هاى بهدارى هستند و همچنين کشيشان وابسته به نيروهاى مسلح در هر موقع مورد احترام قرار خواهند گرفت.


ماده ۲۵. نظاميانى که تعليمات مخصوصى يافته‌اند که عنداللزوم به‌عنوان کمک پرستار يا کمک تصدى تخت روان براى جستجو و برداشتن و حمل يا معالجه زخمداران و بيماران مورد استفاه قرار مى‌گيرند. در صورتى‌که هنگام تماس با دشمن يا هنگام دستگير شدن به توسط دشمن وظايف مزبور را انجام مى‌دهند نيز مورد احترام و حمايت قرار خواهند گرفت.


ماده ۲۶. کارکنان جمعيت‌هاى ملى صليب سرخ و جمعيت‌هاى داوطلب که توسط دولت خود رسماً شناخته شده و مجاز مى‌باشند و براى اجراء همان وظايف کارکنان مذکور در ماده ۲۴ بالا مورد استفاده قرار گيرند در حکم کارکنان مذکور در ماده مزبور شمرده خواهند شد با قيد اينکه کارکنان جمعيت‌هاى مزبور مشمول قوانين و مقررات جنگ مى‌باشند.


ماده ۲۵. وسايل حمل و نقل بيماران و زخمداران و لوازم بهدارى به مثابه تشکيلات بهدارى سيار مورد احترام و حمايت قرار خواهند گرفت. هرگاه اين قبيل وسايل‌ و آلات ناقله به دست طرف متخاصم افتد مشمول قوانين جنگ خواهند بود، مشروط بر اينکه دولت متخاصمى که آنها را دستگير کرده مسؤوليت بيماران و زخمداران موجود، در آنها را در همه احوال برعهده خود بگيرد. کارکنان غيرنظامى و کليه وسايل نقليه که به مصادره مى‌آيند مشمول قواعد کلى حقوق بشر خواهند بود.


- علامت صليب سرخ جهانى را به‌عنوان علامت مشخصه ارتش‌هاى بعضى از ممالک دنيا.


- علامت هلال‌ احمر را براى کشورهائى که از قبيل اين علامت را قبول نموده‌اند.


- به اين جهت و براساس اين قرارداد علامت مذکور روى پرچم‌ها و بازوبندها و لوازم و وسايل مربوط به ادارات بهدارى بايد تحت مراقبت و نظارت مقامات نظامى ذيصلاح نصب گردد.


- کارکنان بهدارى که براى پيدا نمودن مجروحين و بيماران و جلوگيرى از سرايت امراض تلاش مى‌نمايند و کشيشان وابسته به نيروهاى مسلح مورد احترام و حمايت قرار دارند.


- همين‌طور نظاميانى که براى حمل مجروحين آموزش ديده‌اند و پرستاران و امدادگران از اين حمايت برخوردار مى‌باشند و مى‌توانند به حمل و جابجائى مجروحين و بيماران و مصدومين اقدام نمايند و آنها را براى انجام اقدامات فورى پزشکى و کمک‌هاى اوليه به مراکز امداد و بيمارستان‌هائى که براى اين منظور پيش‌بينى گرديده است حمل و نقل نمايند.


۳. در مواقع حوادث قهرى مانند زلزله، سيل، طوفان و غيره اين سازمان (هلال احمر) به‌عنوان يک سازمان امدادى جهت کمک‌هاى مختلف به يارى آسيب‌ديدگان مى‌شتابد و اقداماتى از قبيل:


- مداوا و کمک‌هاى اوليه در محل و رسانيدن مجروحين به بيمارستان‌ها


- تأمين غذا و خوراک مناسب براى حادثه‌ديدگان


- دادن پوشاک و لباس و وسايل لازم مانند وسايل پخت و پز و ارزاق و پتو و ساير وسايل مورد لزوم را در اختيار آنها قرار مى‌دهد. بدون اينکه از آنها چيزى دريافت کند، خدمات مؤسسه و افراد آن به عموم مردم در مواقع لزوم رايگان مى‌باشد و اين علامت هم، علامت عزيزى است که مفهوم آيه ۲ سوره مبارکه مائده يعنى سوره پنجم قرآن مجيد را (تعاونو على‌ البر و التقوى ...) در دل‌ها و چشم‌ها زنده مى‌کند.


و لذا خود سازمان، سازمان نيکوکارانه و خيرخواهانه و اعضاء و کارمندان آن به‌عنوان افرادى خير و نيکوکار و علامت آن نشانه نيکوکارى و خيرخواهى و کمک‌هاى بلاعوض به افراد انسانى است به اين جهت استفاده از علامت مزبور براى تجار و شرکت‌ها و مؤسسات ممنوع مى‌باشد و حق ثبت آن را ندارند چرا که از لحاظ ملى و بين‌المللى داراى رسميت بوده و مورد احترام مى‌باشد.