برابر ماده ۵ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال ۱۳۱۰ ثبت علائم ذيل مجاز نيست.