از جمله مدارکى که ضميمه اظهارنامه مى‌شود مدارک زير را مى‌توان نام برد.


۱. نسخهٔ اصلى يا رونوشت مصدق آن هرگاه تقاضا به‌وسيله وکيل به‌عمل آمده باشد


۲. ده عدد نمونه علامت


۳. بر روى هر نمونه مهر شعبه ثبت شرکت‌ها و علائم تجارتى زده مى‌شود


۴. در صورتى‌که علامت در خارج به ثبت رسيده باشد رونوشت آن که به تائيد اداره صادرکننده زبان اصلى رسيده باشد بايد ضميمه شود و ترجمه آن به فارسى نيز پيوست گردد


۵. در صورتى‌که علامت براى تشخيص امتياز محصول جماعتى از زارعين (زعفران بيرجند) يا صنعتگران يا تجار يا محصول يک شهر (پسته رفسنجان) يا يک ناحيه از کشور باشد گواهى مقالات صلاحيت‌دار نيز بايد ضميمه گردد


مقامات صلاحيت‌دارى که اداره ثبت مکلف به قبول گواهى آنها مى‌باشد عبارتند از:


- اتحاديه صنفى


- اطاق بازرگانى يا صنايع


- شهردارى


- فرماندارى


۶. شخصى که تقاضاى ثبت چند علامت را مى‌نمايد بايد براى هر يک اظهارنامهٔ جداگانه تنظيم نمايد


۷. اظهارنامه معمولاً در سه نسخه نوشته مى‌شود