براى ثبت علامت تجارتى بايد اظهارنامه‌اى به زبان فارسى تنظيم شود و داراى تاريخ و امضاء باشد و نکات ذيل در آن درج گردد.


۱. مشخصات و اقامتگاه و تابعيت صاحب علامت و قيد اينکه مرکز اصلى مؤسسه تجارتى در کجا قرار دارد


۲. در صورتى‌که اظهارنامه به‌وسيله وکيل تنظيم شده باشد مشخصات و اقامتگاه وکيل بايد قيد گردد


۳. رشته تجارت مشخص گردد که مثلاً تجارت فرش است يا لوازم ماشين يا مواد غذائى و غيره


۴. شرح نوع کالا يا محصولاتى که علامت براى تشخيص آن انتخاب گرديده است با تعيين نوع طبقات