اسم تجارتى عنوانى است که تاجر تحت آن اسم به تجارت مى‌پردازد اين اسم ممکن است نام خانوادگى تاجر باشد يا نام ديگرى که تاجر براى نوع عمليات تجارتى خود انتخاب کرده است. اسم تجارتى نبايد با ثبت تجارتى اشتباه شود زيرا ثبت تجارتى در واقع معرف تاجر و ثبت مشخصات فردى او و درج تبعيت و رشته و نوع تجارت وى مى‌باشد در حالى‌ که اسم تجارتى بيانگر و گوياى نام تجارتخانه است و معرف تجارتخانه مى‌باشد و برابر ماده ۵۷۶ قانون تجارت ثبت آن اختيارى است مگر در مواردى که وزارت دادگسترى آن را الزامى نمايد ضمناً توضيح اين نکته لازم است که براى حمايت از تجار مطابق ماده ۵۷۸ قانون تجارت هيچ‌کس نمى‌تواند اسم تجارتى ثبت شده ديگرى را در همان محل، اسم تجارتى خود نمايد هرچند که اسم تجارتى فوق با نام خانوادگى او يکى شد و همچنين صاحبان شرکت‌هاى تجارتى و تجار نمى‌توانند نام و نام خانوادگى فردى که شريک آنها نمى‌باشد را به‌عنوان نام تجارتى خود انتخاب کنند و در صورتى‌که به تنهائى تجارت مى‌نمايند اسم تجارتى آنها بايد به‌ گونه‌اى انتخاب شده باشد که در زمينه مشارکت با ديگران ايجاد شبهه ننمايد.