برابر ماده ۲۳ قانون اداره تصفيه امور ورشکستگى تصفيه امور ورشکسته به دو طريق انجام مى‌گيرد.


که براى هر يک شرايط و خصوصياتى در قانون مزبور و آئين‌نامه مربوط پيش‌بينى گرديده است.


- تصفيه اختصارى

در حقيقت بستگى به نظر اداره تصفيه دارد، به اين ترتيب که اگر اداره مزبور تشخيص دهد که حاصل فروش اموالى که صورت آنها برداشته شده براى پرداخت هزينه ورشکستگى کافى نيست و کسى از بستانکاران هم تقاضاى تصفيه را برابر روش تصفيه عادى نکرده باشد. تصفيه اموال به طريق اختصارى به‌عمل مى‌آيد. به اين نحو که اداره مزبور ضمن مبادرت به درج آگهى اعلام مى‌نمايد، هر کس که ادعائى بر تاجر ورشکسته دارد ظرف چهل روز به اداره مزبور اطلاع دهد و بعد با در نظر گرفتن منافع طلبکاران بدون رعايت تشريفات تصفيه به طريق عادّي، اموال را به فروش مى‌رساند و حاصل آنها را بين طلبکاران تقسيم مى‌کند و سپس ختم عمليات تصفيه را اعلام مى‌نمايد، لازم به ذکر است که در تصفيه اختصارى با توجه به ماده ۶۳ آئين‌نامه ذکر چند نکته به شرح زير ضرورى است.


۱. در تصفيه اختصارى معمولاً از طلبکاران دعوت نمى‌شود و جلسه‌اى تشکيل نمى‌گردد مگر اينکه به نظر اداره تصفيه حضور آنها براى اعلام نظريه لازم باشد.


۲. اگر ورشکسته پيشنهاد قرارداد ارفاقى نموده باشد بايد از طلبکاران براى حضور در جلسه و طرح موضوع دعوت شود.


۳. در تصفيه اختصارى فروش اموال ورشکسته ممکن است بدون هيچ‌گونه شرطى به طريق عادى و يا از طريق مزايده به فروش برسد.


۴. حدّاکثر مهلتى که براى پرداخت بهاء مال داده مى‌شود سه ماه است.


۵. در صورتى‌که براى خريد اموال به قيمتى که کارشناس تعيين نموده کسى حاضر نشود آگهى مجدد لازم نيست و اداره تصفيّه مى‌تواند به هر طريقى که مصلحت و مقتضى بداند در مورد فروش آنها اقدام نمايد.


۶. در تقسيم وجوه بين طلبکاران طبقه‌بندى طلبکاران تا حدودى که امکان داشته باشد رعايت خواهد شد.


۷. و بالاخره در مورد هر مالى که از طريق مزايده به فروش مى‌رسد صورت‌جلسه‌اى تنظيم و نام کسانى که در مزايده دخالت داشته و تاريخ مزايده و محل آن و مدت مزايده و بالاترين قيمت هر شيئى در آن قيد و به امضاء رئيس يا کارمند اداره تصفيه خواهد رسيد.


- تصفيه عادى (غيراختصارى)

در مواردى که تصفيه غيراختصارى يعنى عادى و معمولى باشد اداره تصفيه بايد نسبت به درج آگهى اقدام و نکات زير را در آگهى قيد نمايد.


۱. تعيين ورشکسته و محل اقامت و تاريخ توقف


۲. اخطار به طلبکاران و کسانى که ادعائى بر ورشکسته دارند مبنى بر اينکه ادعاى خود را ظرف دو ماه به اداره مزبور اعلام و مدارک خود را اعم از اصل يا رونوشت گواهى شده تسليم نمايند اين مدت براى کسانى که مقيم خارج هستند قابل تمديد مى‌باشد.


۳. اخطار به کسانى که به متوقف بدهکار مى‌باشند که در ظرف مهلت مزبور خود را معرفى نمايند وگرنه دادگاه آنها را به حبس از سه ماه تا ۶ ماه و ۲۵% دين به نفع صندوق ب محکوم خواهد نمود.


۴. اخطار به کسانى که اموال ورشکسته نزد آنها موجود است که در ظرف مهلت مزبور آنها را در اختيار اداره بگذارند در غير اين‌صورت حق آنها سلب خواهد شد (مگر اينکه عذر آنها موجه باشد.)


۵. دعوت از هيئت طلبکاران که ظرف بيست روز در اولين جلسه شرکت نمايند البته اين دعوت از طريق روزنامه رسمى دادگسترى و يکى از روزنامه‌هاى کثيرالانتشار دوبار هربار به فاصله ده روز منتشر خواهد شد.