با توجه به اينکه شرکت‌هاى تضامنى و نسبى جزو شرکت‌هاى شخص مى‌باشند و شرکاء هر دو شرکت در قبال طلبکاران مسؤوليت دارند يعنى شرکاء تضامنى مسؤوليت کليه قروض شرکت را بر عهده دارند و شرکاء نسبي، به نسبت سرمايه ملزم به پرداخت قروض و ديون شرکت مى‌باشند. بنابراين:


همان احکام و مقررّاتى که درباره انحلال و ورشکستگى شرکت‌هاى تضامنى اعمال مى‌گردد. درباره شرکت‌هاى نسبى هم اعمال مى‌شود.