در بين راه‌هاى دريائى جهان هشت راه اصلى براى حمل و نقل کالا مورد قبول شرکت‌هاى بزرگ بين‌المللى مى‌باشد که به‌شرح زير است:


۱. راه شمالى اقيانوس آرام


۲. راه جنوبى اقيانوس آرام


۳. راه اقيانوس اطلس شمالي


۴. راه کانال سوئز


۵. راه کانال پاناما


۶. راه آمريکاى جنوبي


۷. راه اروپا به آمريکاى جنوبي


۸. راه جنوب آفريقا