حمل و نقل از طريق هوا يعنى راه‌هاى هوائى و به‌وسيله هواپيماهاى کوچک و بزرگ مستلزم وجود فرودگاه مى‌باشد و هر فرودگاه بايد داراى شرايط و امکانات ويژه‌اى از نظر راهنمائى هواپيما براى فرود و سوخت‌گيرى و پرواز مجدد و داشتن باندهاى مطمئن و برج مراقبت و سالن‌هاى مختلف براى خروج و ورود و انتظار و پذيرائى مسافرين و غيره باشد تا بتواند سرويس و خدمات مختلف را براى انجام امور حمل و نقل اعم از حمل مسافر يا بار بدهد.


به اين جهت يکى از سازمان‌هاى تخصصّى سازمان ملل متحد به نام ايکائو بر اين امر مهم نظارت و مراقبت دارد.