به‌طور کلى در حمل و نقل کالا، موضوع ارسال و وظايف ارسال‌کننده آن و متصدّى حمل و نقل و گيرنده کالا و حدود وظايف و مسؤوليّت و تعهّدات آنها به‌شرح زير موردنظر و توجّه قانون‌گذار قرار گرفته است. خواه حمل و نقل به‌وسيله راه‌هاى آبى انجام گرفته باشد يا راه‌هاى خشکى (زميني) يا هوائي. بنابراين عناصر اصلى حمل و نقل عبارتند از:


۱. ارسال‌کننده کالا


۲. گيرندهٔ کالا


۳. متصدّى حمل و نقل


۴. موضوع حمل و نقل