۱. بيمه عمر


۲. بيمه اعضاء بدن


۳. بيمه سرقت


۴. بيه حمل و نقل کالا


۵. بيمه در برابر حوادث ناشى از رانندگي


۶. بيمه در مقابل حوادث ناشى از جنگ مثل بمباران، موشک و ...


۷. بيمه در مقابل حوادث ناشى از کار