۱. مال باشد مانند فرش، اتومبيل، خانه، اشياء قيمتى و غيره که به آن عين گفته مى‌شود.


۲. ممکن است منفعت باشد مانند بيمهٔ شيئى که در وثيقه يا در رهن ديگرى است.


۳. ممکن است محصول باشد که کشاورزان بيمه مى‌نامند.


۴. ممکن است بيمه عمر يا نقص يا شکستن عضوى از اعضاء بدن انسان باشد.


۵. هر چيز ديگرى که جنبه مالى و نفع و فايده‌اى براى انسان داشته باشد.