همان‌طورى که در روابط بين‌الملل اصولى وجود دارد که به آنها اصول روابط بين‌الملل مى‌گويند. در امر بيمهٔ کالا و اشياء و يا خطرات مختلفى که در سر راه و مسير حرکت وسايل نقليه زمينى و دريائى و هوائى وجود دارد مقررات و اصول متعددى در شرکت‌هاى مختلفه بيمه کشورهاى جهان پذيرفته شده است ولى براى مزيد اطلاع به چهار اصل مهم به‌شرح زير اشاره مى‌گردد.


۱. اصل حسن نيت طرفين قرارداد


۲. اصل جبران خسارت وسيله شرکت‌هاى بيمه


۳. اصل تعاون. بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار و کليهٔ شرکت‌هاى بيمه


۴. اصل ذينفع در امر بيمه