پس از تصويب قانون بيمه سال ۱۳۱۶ که به قسمت‌هائى از نکات مهم آن اشاره گرديد به‌تدريج قوانين ديگرى درباره بيمه اجبارى مسؤوليت دارندگان وسايط نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث به تصويب رسيد و مؤسساتى در زمينه امر بيمه مانند شرکت سهامى بيمه ايران، شرکت سهامى آسيا، البرز و غيره تشکيل گرديد که هر يک برابر اسا‌سنامه خود فعاليت مى‌نموند. ليکن قانون تأسيس بيمه مرکزى ايران و بيمه‌گرى در سال ۱۳۵۰ در ۷۷ ماده به تصويب رسيد که نحوه فعاليت و عمليات بيمه را در مورد شرکت‌هاى داخلى و خارجى ترسيم نمود که ماده ۱ آن درباره تشکيل موضوع بيمه چنين مى‌گويد:


به‌منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنين به‌منظور اعمال نظارت بر اين فعاليت، مؤسسه‌اى به نام بيمه مرکزى طبق مقررات اين قانون به‌صورت شرکت سهامى تأسيس مى‌گردد که خصوصيات و شرايط آن برابر موادى به‌شرح زير تعيين شده است:


۱. سرمايه بيمه مرکزى ايران پانصد ميليون ريال است که به پنجاه سهم ده ميليون ريال تقسيم شده است.


۲. سهام آن با نام مى‌باشد.


۳. کليه سهام متعلّق به دولت است.


۴. سهام آن غيرقابل انتقال است.


۵. مرکز اصلى آن در تهران قرار دارد و مى‌تواند در هر کجا لازم بدانند به شرکت سهامى بيمه ايران نمايندگى دهد.

وظايف و اختيارات

برابر ماده ۵ بيمه مرکزى ايران داراى وظايف و اختيارات زير مى‌باشد:


۱. تهيه آئين‌نامه‌ها و مقرراتى که براى حسن اجراء امر بيمه در ايران لازم باشد با توجه به اين قانون


۲. تهيه اطّلاعات لازم از فعاليت‌هائى که مؤسسات بيمه در ايران مى‌نمايند


۳. انجام بيمه‌هاى اتکائى اجباري


۴. قبول بيمه‌هاى اتکائى اختيارى از مؤسسات داخلى يا خارجي


۵. واگذارى بيمه‌هاى اتکائى به مؤسسات داخلى يا خارجى در هر مورد که لازم باشد


۶. اداره صندوق تأمين خسارت‌هاى بدنى و تنظيم آئين‌نامه‌ها


۷. ارشاد و هدايت و نظارت بر مؤسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم امور نمايندگى و دلالى بيمه و نظارت بر امور بيمه اتکائى و جلوگيرى از رقابت‌هاى مکارانه و ناسالم

ارکان بيمه مرکزى

۱. مجمع عمومى


۲. شوراى عالى بيمه


۳. هيئت عامل


۴. بازرسان


مجمع عمومى بيمه مرکزى ايران مرکب است از:


وزير امور اقتصادى و دارائى و وزير کار و امور اجتماعى و هيئت عامل (رئيس کل بيمه مرکزى و قائم مقام رئيس کل و معاونان بيمه مرکزي). و بازرسان که بدون داشتن حق رأى در جلسات شرکت مى‌نمايند و مجمع عمومى سالى يک‌بار حداکثر تا پايان شهريورماه به دعوت رئيس کل بيمه مرکزى تشکيل مى‌شود.


برابر ماده ۹ وظايف مجمع عمومى عبارت است از:


- تعيين خط مشى کلى


- رسيدگى و تصويب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان و ترتيب تقسيم سود


- رسيدگى و اظهارنظر نسبت به گزارش سالانه رئيس کل بيمه مرکزى ايران


- تصويب سازمان و آئين‌نامه‌هاى مالى و ادارى بيمه مرکزى ايران


- تصويب مقررّات استخدامى با رعايت قوانين استخدام کشورى


- انتخاب بازرسان


- تعيين حقوق رئيس کل و اعضاء هيئت عامل و حقّ‌الزجمه بازرسان


- هر تصميم ديگرى که در دستور کار قرار گرفته باشد