بيمهٔ مشترک

در صورتى ايجاد مى‌شود که چند شرکت با يکديگر قراردادى منعقد نمايند مبنى بر اينکه چنانچه شيئى موضوع بيمه به کلى تلف شود و يا خسارتى متوجه آن گردد هر يک با توجه به قرارداد، پرداخت بخشى از خسارت را بر عهده بگيرد.