هيئت پذيرش اوراق بهادار

چون اوراق بهادار داراى ارزش و اعتبار و جزء اسناد تجارتى و بانکى محسوب مى‌شوند لذا کليه درخواست‌هائى که در مورد آنها به‌عمل مى‌آيد بايد به نظر هيئتى برسد که به آن هيئت پذيرش اوراق بهادار مى‌گويند و داراى ترکيب مشخصى به‌شرح زير مى‌باشد:


۱. رئيس هيئت مديره بورس يا قائم مقام قانونى او


۲. قائم مقام رئيس کل بانک مرکزي


۳. يک نفر کارشناس به نمايندگى کانون بانک‌ها


۴. يک نفر کارشناس به نمايندگى از اطاق بازرگانى تهران


۵. دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شوراى‌عالى بورس


هيئت مزبور وظيفه دارند که به کليه درخواست‌هاى واصله مربوط به اوراق بهادار که به‌وسيله هيئت مديره مورد بررسى قرار گرفته رسيدگى و در مورد رد يا قبول آنها اقدام نمايد.


و هيئت مديره منحصراً از بين کارگزاران بورس انتخاب و از طرف آنها به شوراى‌عالى بورس پيشنهاد مى‌شوند و کليه امورات مربوط به اداره بورس تنظيم و آگهى فهرست اوراق بهادار و ثبت و ضبط و غيره از وظايف آنها مى‌باشد.

شوراى‌عالى بورس

شوراى‌عالى بورس از اشخاص زير تشکيل مى‌شود:


۱. دادستان کل کشور يا معاون او


۲. رئيس کل بانک مرکزى يا قائم مقام او


۳. خزانه‌دار کل


۴. معاون وزارت امور اقتصادى و دارائي


۵. رئيس کانون امور اقتصادى و دارائي


۶. رئيس اطاق صنايع و معادن ايران يا نماينده او


۷. رئيس اطاق بازرگانى تهران يا نماينده او


۸. رئيس هيئت مديره بورس


۹. سه نفر شخصيت معتبر از نظر امور مالى و اقتصادى به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و با تصويب هيئت دولت

سابقه بورس در ايران

در ايران از سال ۱۳۱۵ شمسى فکر ايجاد بورس به‌وسيلهٔ يک نفر بلژيکى به‌وجود آمد ولى به‌علت وقوع جنگ دوم، به نتيجه نرسيد و بعدها در سال ۱۳۴۱ به دعوت وزارت بازرگانى وقت هيئتى از بلژيک وارد ايران گرديد و در سال ۱۳۴۳ قانونى تصويب شد که يکى از اقدامات اطاق صنايع و معادن ايران کوشش براى ايجاد بورس سهام اوراق قرضه مؤسسات صنعتى بود و بالاخره در ارديبهشت ماه ۱۳۴۵ قانون تشکيل بورس اوراق بهادار تصويب شد و به‌وسيله وزارت اقتصاد به بانک مرکزى ابلاغ گرديد تا نسبت به آغاز عمليات بورس اقدام کند.

تاريخچه بورس (ترمينولوژى حقوق تأليف دکتر محمدجعفر جعفرى لنگرودى)

تاريخچه بورس به سال ۱۰۴۹ ميلادى بر مى‌گردد. زيرا صرافان در شهر بروژ در شمال غربى بلژيک در اطراف خانه بازرگانى به نام (وان در بورس) براى گرفتن پول و معاملات برات اجتماع مى‌کردند. و بنا به نظريه ديگرى چون اين معاملات در ابتدا به‌وسيله عده‌اى از بازرگانان در هتلى به نام هتل بورس در بلژيک انجام گرفت همين اسم براى اين معاملات باقى ماند.