اين شرايط که در قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است عبارتند از:


۱. قيد کلمه برات در روى ورقه


۲. تاريخ نوشتن برات به (روز، ماه، سال)


۳. اسم شخصى که بايد برات را بپردازد


۴. تعيين مبلغ برات


۵. تاريخ پرداخت وجه برات


۶. مکان پرداخت وجه برات اعم از اينکه محل اقامت حواله‌گيرنده باشد يا محل ديگر


۷. اسم شخصى که برات در وجه يا حواله‌کرد او پرداخته مى‌شود


۸. تصريح به اينکه نسخهٔ اول يا دوم يا سوم يا چهارم مى‌باشد الى آخر


۹. امضاء يا مهر برات‌دهنده

انتقال برات

انتقال برات از طريق پشت‌نويسى (ظهرنويسي) به‌عمل مى‌آيد در اين‌صورت بايد ظهرنويس آن را امضاء نمايد و اين عمل به دو طريق صورت مى‌گيرد.


۱. در ظهر نام کسى که برات به او انتقال داده شده قيد مى‌شود.


۲. نام کسى برده نمى‌شود بلکه ظهر ورقه برات امضاء مى‌گردد. در اين‌صورت برات در حکم اسناد در وجه حامل مى‌باشد و در دست هر کسى که باشد برات متعلّق به او است و او هم مى‌تواند به ديگرى بفروشد علاوه بر پشت‌نويسى برات به‌عنوان انتقال، ممکن است پشت‌نويسى برات به‌عنوان وکالت باشد در اين‌صورت کسى که به نام او پشت‌نويسى به‌عمل آمده آن را از جانب دارنده آن وصول مى‌نمايد.

وعدهٔ برات

وعده برات يعنى موعد پرداخت آن، که ممکن است به ترتيب زير باشد.


۱. برات ممکن است به‌رويت باشد يعنى بدون وعده که در اين‌صورت هرگاه طرف قبول نمود بايد فوراً پرداخت شود.


۲. وعده برات ممکن است يک يا چند روز بعد از تاريخ برات به روز معينى موکول شده باشد.


۳. اگر موعد پرداخت برات با تعطيل رسمى مصادف باشد بايد روز بعد از تعطيل تأديه گردد.


۴. در صورتى‌که برات داراى نسخه‌هاى متعددى باشد نسخه‌اى که در آن قبولى محال‌عليه قيد شده سنديت دارد و ساير نسخه‌ها بى‌اعتبار هستند.

قبول ونکول برات

پس از آنکه برات با شرايط و مقرراتى که گفته شد صادر گرديد و به برات‌گير ارائه شد دو راه در مقابل او قرار دارد.


اينکه آن را قبول نمايد بايد با قيد عباراتى مانند قبول دارم، پرداخت مى‌کنم، مورد تائيد مى‌باشد ذيل آن را امضاء نمايد در چنين حالتى که پرداخت آن را قبول نموده است متعهّد به پرداخت مى‌باشد و اگر از پرداخت آن خوددارى نمود از طريق مراجع ذيصلاح مى‌توان نسبت به توقيف اموال او به ميزان مبلغ برات اقدام نمود و اگر آن را قبول نکرد مسؤوليتى در پرداخت آن ندارد.

برات رجوعى

درباره برات رجوعى ماده ۲۹۸ قانون تجارت چنين مى‌گويد:


برات رجوعى براتى است که دارنده برات اصلى پس از اعتراض براى دريافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض‌نامه و تفاوت نرخ، به عهده برات‌دهنده يا يکى از ظهرنويس‌ها صادر مى‌نمايد.


منظور اين است که اگر مبلغ مندرج در برات به واسطه نکول محال‌عليه وصول نگرديد دارنده آن پس از اعتراض به‌جاى اقامه دعوى و مطالبه وجه از برات‌گيرنده از طريق دادگاه براتى در عهده برات‌دهنده يا ظهرنويس‌ها صادر مى‌نمايد به چنين براتى برات رجوعى گفته مى‌شود چرا که در حقيقت برات برگشت خورده است و دارنده آن همان عملى را که صادرکننده اوليه يا ظهرنويس‌ها انجام داده‌اند عيناً انجام مى‌دهد بنابراين:


۱. اگر برات رجوعى به‌عهده برات‌دهنده اصلى صادر شود تفاوت نرخ مکان پرداخت برات اصلى و نرخ مکان (ماده ۲۹۹ قانون تجارت) صدور آن به‌عهده او خواهد بود.


۲. در صورتى‌که برات رجوعى به‌عهده يکى از ظهرنويس‌ها صادر شود دارنده برات بايد تفاوت نرخ مکانى که برات اوليه در آنجا معامله يا تسليم شده است و نرخ زمانى که برات رجوعى در آنجا صادر گرديده است را پرداخت نمايد.


۳. به برات رجوعى بايد صورت‌حسابى به نام صورت‌حساب بازگشت ضميمه و نکات زير در آن درج شود:


ـ اسم شخصى که برات رجوعى به‌عهده او صادر شده است


ـ مبلغ اصلى براتى که مورد اعتراض قرار گرفته است.


ـ مخارج اعتراض‌نامه و ساير مخارج معمولى و عرفى از قبيل حق‌العمل صراف و دلال و وجه و تمبر و مخارج پست و غيره


ـ مبلغى که ناشى از تفاوت نرخ‌هاى مکان تأديه برات اصلى و مکان صدور آن است


ـ صورت‌حساب مذکور بايد به‌وسيله دو نفر تاجر گواهى شود

آثار و نتايج قبولى برات

پس از آنکه برات مورد قبول محال‌عليه واقع شد داراى آثار و نتايجى به‌شرح زير مى‌شود:


۱. پس از قبول برات محال عليه حق و نکول ندارد (مواد ۲۳۰ و ۲۳۳ قانون تجارت) و ملزم است وجه آن را پرداخت نمايد.


۲. هرگاه قسمتى از وجه برات را قبول نمود، مکلف است همان قسمت را تأديه نمايد منتهى براى دارنده برات حق اعتراض براى بقيه وجه وجود دارد.


۳. اگر قبول برات مشروط به شرطى شده باشد قيد شرط به منزله نکول از پرداخت برات است ولى قبول‌کننده متعهد به انجام آن شرط مى‌باشد.


۴. در قبولى براتى که قبولى وجه آن در خارج از محل اقامت قبول‌کننده باشد بايد مکانى که در آنجا وجه برات پرداخت شود به‌طور صريح معلوم گردد.


۵. قبول يا نکول برات بايد به محض ارائه آن و حداکثر تا ۲۴ ساعت از تاريخى که ارائه مى‌گردد مشخص شود.

اعتراض به نکول

پس از آنکه دارنده برات به نکول محال‌عليه اعتراض نمود برات‌دهنده و ظهرنويس‌ها بايد براى تأديه وجه آن سر وعده ضامنى معرفى نمايند يا اينکه وجه برات را با تمام مخارج اعتراض و غيره پرداخت کنند به‌علاوه ممکن است شخص ثالثى آن را به نام برات‌دهنده يا يکى از ظهرنويس‌ها قبول نموده در اين‌صورت قبولى شخص ثالث بايد در اعتراض‌نامه قيد گردد و به امضاء (ماده ۲۹۳ قانون تجارت) برسد. پس از آنکه شخص ثالث برات را قبول نمود تا برات تأديه نگرديده باشد کليه حقوق دارنده برات در مقابل برات‌دهنده و ظهرنويس‌ها ثابت و محفوظ خواهند ماند.


يعنى با قبول شخص ثالث ذمه آنها برى نمى‌شود بلکه آنان متعهد به پرداخت وجه برات مى‌باشند.

موارد اعتراض (پروتست)

در موارد زير اعتراض به‌عمل مى‌آيد:


- در مورد نکول


- در مورد امتناع از قبول يا نکول


- در مورد عدم تأديه


در صورتى‌که اعتراض به‌عمل آمد اعتراض‌نامه‌اى بايد در يک نسخه تنظيم و به محکمه ابتدائى تسليم شود تا به وسيله مأمور اجراء به محلّ اقامت اشخاص زير ابلاغ گردد:


- محال عليه


- اشخاصى که در برات براى تأديه وجه معين شده‌اند


- شخص ثالثى که برات را قبول نموده است

مواردى که در اعتراض‌نامه بايد قيد گردد

در اعتراض‌نامه بايد نکات و موارد زير قيد گردد: (مادهٔ ۲۹۴ تجارت)


- رونوشت يا فتوکپى کامل برات با کليه محتويات و مستندات آن اعم از قبولى يا ظهرنويسى و غيره


- دستور تأديه و پرداخت وجه


- مأمور اجراء بايد رونوشت صحيح اعتراض‌نامه را به محل اقامت محال‌عليه و ظهرنويس‌ها و شخص ثالث در صورتى‌که شخص ثالث تعهد پرداخت برات را نموده باشد برده و به آنها تسليم نمايد