هرگاه وجه برات به‌وسيله کسى که برات را صادر نموده يا ظهرنويس‌ها پرداخت نگردد شخص ثالثى که هيچ‌گونه تعهدى در قبال آن ندارد مى‌تواند آن را بپردازد در چنين صورتى او داراى تمام حقوق و وظايف دارندهٔ برات مى‌باشد يعنى حق اقامه دعوى و وصول وجه را از ظهرنويس‌ها و قبول‌کننده و صادرکننده برات خواهد داشت همان‌طورى که ماده ۲۷۱ قانون تجارت مى‌گويد:


شخص ثالثى که وجه برات را پرداخته داراى تمام حقوق و وظايف دارنده برات است.


منتهى در مورد برى‌الذمه شدن ظهرنويس‌ها و برات‌دهنده به نکات زير بايد توجه نمود:


۱. اگر شخص ثالث وجه برات را از طرف برات‌دهنده پرداخت نمايد. در اين‌صورت همه ظهرنويس‌ها برى‌الذمه مى‌کردند ولى ثالث براى وصول آن مى‌تواند به برات‌دهنده مراجعه کند.


۲. چنانچه شخص ثالث وجه برات را از طرف يکى از ظهرنويس‌ها پرداخت نمايد در اين‌صورت فقط ظهرنويس‌هاى بعد از او برى‌الذمه مى‌گردند ليکن حق مراجعه براى وصول آن به ظهرنويس‌هاى قبلى و صادرکننده برات را خواهد داشت.


۳. در صورتى‌که دو نفر به‌طور متفق هر يک از طرف يکى از مسؤولين بخواهد وجه برات را پرداخت نمايد پيشنهاد کسى مورد قبول قرار مى‌گيرد که با پرداخت او عده بيشترى برى‌الذمه مى‌گردند به‌عنوان مثال اگر يک ‌نفر بخواهد از جانب دارنده برات وجه آن را بپردازد و ديگرى از طرف ظهرنويس دوم، بديهى است پيشنهاد نفر اول پذيرفته خواهد شد همان‌طورى که مادهٔ ۲۷۳ قانون تجارت مى‌گويد:


اگر دو شخص متفقاً هر يک از جانب يکى از مسؤولين براى پرداخت وجه حاضر شوند پيشنهاد آن کسى پذيرفته است که تأديه وجه از طرف او عده زيادترى از مسؤولين را برى‌الذمه مى‌کند...


۴. در صورتى‌که خود برات‌گير پس از اعتراض حاضر به پرداخت وجه بشود بر همه پيشنهاد دهندگان حق تقدم خواهد داشت.