در بعضى موارد ممکن است در نگهدارى برات احتياط لازم به‌عمل نيايد و برات گم شود در چنين صورتى چه بايد کرد و تکليف دارنده آن چيست؟ براى دادن پاسخ بايد ديد برات چه زمانى مفقود گرديده قبل از رؤيت برات‌گير يا بعد از رؤيت آن.


۱. اگر برات قبل از رؤيت مفقود گرديه باشد موضوع روشن است و دارنده برات مى‌تواند وجه آن را به موجب نسخه‌هاى بعدى وصول نمايد همچنان‌که ماده ۲۶۱ قانون تجارت مى‌گويد:


در صورت گم شدن براتى که هنوز قبول نشده است صاحب آن مى‌تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانى يا ثالث يا رابع‌الخ تقاضا کند.


۲. چنانچه برات پس از قبولى گم شده باشد تقاضاى پرداخت وجه از روى نسخه‌هاى ديگر فقط به موجب حکم دادگاه صلاحيت‌دار به‌عمل خواهد آمد مشروط بر اينکه گيرنده وجه ضامن معتبرى معرفى نمايد و معرفى ضامن به اين جهت است که اگر نسخه گم شده پيدا شود و قبولى برات‌گير مبنى بر پرداخت آن نوشته شده باشد از پرداخت مجددّ آن جلوگيرى شود که در اين خصوص ماده ۲۶۲ قانون تجارت چنين مى‌گويد:


اگر نسخه مفقود شده نسخه‌اى باشد که قبولى روى آن نوشته شده تقاضاى پرداخت از روى نسخه‌هاى ديگر فقط به موجب امر محکمه پس از دادن ضامن به‌عمل مى‌آيد.


۳. هرگاه وجه برات از ساير نسخه‌ها وصول نشده باشد و نسخه قبولى پيدا شود در اين‌صورت برابر ذيل ماده ۲۶۳ قانون تجارت کسى که ادعا مى‌نمايد برات متعلق به وى مى‌باشد ضمن معرفى ضامن معتبر به دادگاه مى‌تواند در مورد دريافت آن اقدام نمايد به‌علاوه کليه حقوق دارنده برات محفوظ است و گم شدن آن براى مدتى لطمه‌اى به حقوق او وارد نمى‌آورد و دارنده برات مى‌تواند به‌وسيلهٔ اعتراض مطالبات خود را از برات‌گير و حسب مورد از ظهرنويس‌ها يا صادرکننده برات اخذ نمايد. در خصوص مسؤوليت ضامن بايد گفت چنانچه ضامنى که معرفى شده است مدتى براى ضمانت خود تعيين ننموده باشد مدت ضمانت او سه سال است و چنانچه در ظرف اين مدت دعوائى اقامه نشده باشد ضامن مسؤوليتى نداشته و هرگاه دعوائى بر عليه او اقامه گردد در دادگاه مسموع نمى‌باشد.