براى برات انواعى بر شمرده‌اند که به شرح زير مى‌باشد:


۱. برات سازشى


۲. برات سفيد


۳. برات اسنادى


۴. برات وصولى


۵. برات نزولى


۶. برات در وجه شخص معينى


۷. برات تضمين‌شده


۸. برات به دين يا محل خاص


۹. برات به حواله‌کرد