هرگاه چند نفر از مسؤولين برات ورشکسته شوند دارنده برات براى وصول تمام طلب و ساير هزينه‌هاى قانونى که متفرعات طلب محسوب مى‌شود مى‌تواند در هر يک از غرماء وارد و براى اخذ طلب خود اقدام کند تا تمام طلب خود را دريافت نمايد زيرا اين مطلب در ماده ۲۵۱ قانون تجارت مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته به‌عنوان مثال در صورتى‌که برات نکول شد و برات‌دهنده و ظهرنويس هر دو ورشکسته گرديدند تکليف برات‌دار چيست؟


پاسخ اين است که دارنده برات مى‌تواند جزو طلبکاران ظهرنويس وارد و تمام وجه برات را که فرضاً پنجاه ميليون ريال است مطالبه نمايد. بديهى است اگر ۵۰% آن را دريافت نمود براى بقيه طلب خود مى‌تواند دوباره جزو طلبکاران برات‌دهنده وارد به‌جاى اينکه مطالبه ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ريال بنمايد تمام طلب خود يعنى پنجاه ميليون ريال را مطالبه مى‌نمايد تا بتواند ۵۰% باقى‌مانده را وصول کند و مديران تصفيه ورشکستگان حق رجوع به يکديگر براى وصول مبلغى که اول يا بعداً پرداخت گرديده است ندارند براى اينکه دارنده برات زائد بر مطالبات خود چيزى دريافت ننموده است. البته اگر مبالغى که از ورشکستگان اخذ نموده زائد بر طلب او باشد آن مقدار جزء دارائى ورشکسته منظور خواهد شد.