دربارهٔ تقسيم‌بندى قراردادهاى تجارتى در قانوت تجارت ماده يا مواد خاصى وجود ندارد. به اين جهت ديدگاه‌هاى علماء حقوق و کارشناسان امور تجارتى متفاوت است اما با در نظر گرفتن مجموع مواد قانون مزبور و استفاده از ساير قوانين قراردادهاى تجارتى را به سه دسته کلى مى‌توان تقسيم نمود.


۱. قراردادهاى خاص بازرگانى مانند فروش تجارتي، رهن يا وثيقه تجارتي، وديعهٔ تجارتى و غيره


۲. قراردادهاى مربوط به اسناد تجارتى مانند برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل


۳. قراردادهاى مربوط به مشاغل تجارتي. مانند قراردادهاى مربوط به بيمه و بورس، دلالي، حق‌العمل‌کاري، قائم مقام تجارتي، عاملى و قراردادهاى حمل و نقل