در متن هر قراردادى شروط مختلفى ممکن است درج گردد. ليکن لازم به ذکر است که در تدوين و تنظيم آنها بايد سعى شود از به‌کار بردن تعابير و مفاهيم ثقيل و نامأنوس اجتناب گردد و متن قرارداد به گونه‌اى تنظيم شود که ضمن درج شرايط و تعهدات هر يک از طرفين و ساير مسائل حقوقي، از مفاهيم ساده و معمولى و عرفى استفاده گردد تا هم طرفين قرارداد و هم قائم مقام و ساير کسانى که به نحوى در اين قرارداد مداخله دارند با ابهام و اشکال مواجه نشوند و نيازى به تفسير نباشد به اين جهت از جمله ويژگى‌هاى يک قرارداد کامل علاوه بر پيکره آن نکات و موارد ذيل را مى‌توان نام برد.


۱. ساده بودن قرارداد


۲. صريح و واضح بودن آن


۳. جامع و کامل بودن آن


۴. استفاده از نظرات و تجربيات کارشناسان مربوطه


۵. پيش‌بينى تمام اطراف و جوانب امر


۶. تعيين تضمين‌هاى لازم براى اجراء صحيح قرارداد و جلوگيرى از تأخير يا عدم انجام تعهد


۷. هر گونه شرايط ديگرى که برابر توافق طرفين ضرورت داشته باشد