هرگاه تاجرى کالائى را به تاجر ديگر به‌طور نسيه و يا اقساطى بفروشد براى اينکه در پرداخت وجه اشکالى به‌وجود نيايد و به ثمن مبيع خود برسد، ممکن است در موقع فروش کالا با خريدار شرط نمايد تا زمانى که وجه کالا پرداخت نگردد کالا در رهن يا وثيقه او قرار گيرد تا چنانچه در سر موعد قرارداد وجه را تأديه ننمايد از حق وثيقهٔ خود استفاده نموده کالا را به فروش برساند. بديهى است در چنين موردى بايد جنس در دسترس او باشد و ساده‌ترين راه اين است که جنس در انبارى و يا محلّى تحت مراقبت او قرار داشته باشد. به‌عنوان مثال تاجرى بيست تخته فرش به تاجر ديگرى به مبلغ پانزده ميليون تومان مى‌فروشد به اين شرط که تا پول وى پرداخت نشود فرش‌ها در وثيقه باقى بماند و مشترى حق داشته باشد فرش‌هائى که خريدارى نموده به ديگرى بفروشد و پس از تسويه‌حساب آنها را به خريدار دوم تحويل نمايد اين قبيل خريد و فروش‌ها مربوط به زمانى است که فروشنده به خريدار اعتماد نمايد لذا ابتدا جنس را به طرف مى‌فروشد و بعد خريدار آن را به وثيقه فروشنده در ازاء قيمت آنها که او بدهکار است مى‌گذارد تا موقع پرداخت ثمن جنس را از او دريافت نمايد.