شرکت‌ها را با توجه به قانون مدنى و قانون محاسبات عمومى و قانون تجارت به سه نوع کلى مى‌توان تقسيم نمود.


- شرکت‌هاى مدني، يعنى شرکت‌هائى که در قانون مدنى تصريح شده، و خصوصيات و مشخصات آنها نيز تبيين گرديده است


- شرکت‌هاى دولتي


- شرکت‌هاى تجارتى که در قانون تجارت به انواع و اقسامى تقسيم گرديده و نحوه تشکيل و اداره و اساسنامه و انحلال آنها نيز کاملاً مشخص است