هرگاه براى سهامداران شرکت ورقه سهام صادر نشده باشد، مديران شرکت بايد به کسانى که سهامى خريدارى نموده‌اند گواهى‌نامه موقت بدهند، که مؤيد تعداد سهام خريدارى شده و تعيين نوع آنها و مبلغى که براى خريدارى آنها پرداخت گرديده، باشد. اين گواهى‌نامه به‌منزله اوراق سهام مى‌باشد. ولى پس از آنکه تمامى مبلغ اسمى سهام پرداخت شد، حداکثر تا يک سال بايد اوراق سهام، صادر و به صاحب آن تسليم شود، و گواهى‌نامه موقت مسترد و ابطال گردد. اما تا زمانى که شرکت به ثبت نرسيده، صدور هر گونه اوراق سهام و يا گواهى‌نامه موقت ممنوع است و در صورت تخلف کسانى که آنها را صادر و امضاء نموده‌اند، مسؤول کليه خسارات وارده خواهند بود.