براى آگهى فروش سهام از طريق مزايده، بايد مشخصات سهام، براى يک نوبت در روزنامه کثيرالانتشارى که آگهى‌هاى شرکت درج مى‌شود منتشر گردد، و يک نسخه از آگهى را به‌‌وسيلهٔ پست سفارشي، براى صاحب سهم، ارسال کنند. در صورتى‌که قبل از تاريخى که براى فروش معين گرديده است، کليه بدهى‌هاى مربوطه را، اعم از اصل و خسارات و هزينه‌ها، بپردازد، موضوع فروش سهام منتفى مى‌شود. اما در صورتى که سهام به فروش رسيد، نام صاحب سهم اولى از دفاتر شرکت حذف، و اوراق سهام يا گواهى‌نامه موقت سهام، با قيد کلمه المثنيٰ، براى خريدار صادر و اوراق سهام يا گواهى‌نامه موقت سهام قبلى ابطال مى‌شود و چگونگى براى اطلاع عموم در روزنامه آگهى مى‌گردد تا در جريان امر قرار بگيرند. ضمناً صاحبان سهامى که به فروش رسيده است حق شرکت در مجامع عمومى را نداشته و از دادن حق رأى نيز محروم خواهند شد و حق دريافت سود قابل تقسيم آنها و حق رجحان در خريد سهام جديد شرکت، و اندوخته قابل تقسيم نسبت به اين گونه سهم معلق خواهد ماند.