سهام جمع سهم است و همان‌طورى که گفته شد شرکت زمانى تشکيل مى‌شود که داراى سرمايه‌اى باشد و در شرکت‌هاى سهامي، سرمايه به قطعاتى تقسيم مى‌شود که هر يک را يک سهم مى‌نامند و سهم کوچکترين جزء سرمايه شرکت است و در تعريف آن مى‌توان گفت (ماده ۲۴ قانون تجارت) سهيم در حقيقت جزئى از سرمايه شرکت است که به سهامداران شرکت تعلق دارد و هر کس آن را خريده باشد مالک آن شناخته مى‌شود و مؤيد ميزان مشارکت، تعهدات و منافع شرکاء مى‌باشد که در شرکت‌هاى سهامى عام و خاص و شرکت‌هاى تعاونى از ورقه سهم استفاده مى‌شود ولى در ساير شرکت‌ها ميزان و مقدار سرمايه آنها را سهم‌الشرکه مى‌گويند.

نکات مهم در ورقه سهام

در ورقه سهام، اعم از اينکه بانام يا بى‌نام يا ممتاز باشد نکات زير بايد درج گردد:


۱. نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت‌ها


۲. مبلغ سرمايه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن


۳. تعيين نوع سهم که بانام بوده يا اينکه بى‌نام و ممتاز است


۴. مبلغ اسمى هر سهم و مقدارى که پرداخت گرديده، با حروف و اعداد