اين مجمع همان‌طورى که از اسم آن پيدا است در مواقع عادى و معمولى تشکيل مى‌گردد و درباره تشکيل آن ماده ۸۹ قانون تجارت چنين تصريح دارد.مجمع عمومى عادى شرکت بايد سالى يک بار در موقعى که در اساسنامه پيش‌بينى گرديده براى رسيدگى به ترازنامه و حساب سود و زيان مالى سال قبل و صورت دارائى و مطالبات و ديون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد ساليانه شرکت و رسيدگى به گزارش مديران و بازرس يا بازرسين و ساير امور مربوط به حساب‌هاى مالى تشکيل شود.


با توجه به ماده مزبور مى‌توان گفت: مجمع عمومى عادى در حقيقت عبارت است از حضور کليه دارندگان سهام و يا نمايندگان قانونى آنها که معمولاً برابر اساسنامه سالى يک بار بايستى تشکيل شود و منظور از تشکيل آن اين است که:


۱. به ترازنامه و حساب‌ها و سود و زيان يک ساله شرکت رسيدگى نمايد.


۲. در جريان صورت دارائى و مطالبات و ديون شرکت باشد.


۳. گزارش بازرسان و مديران شرکت را استماع نمايد زيرا بدون قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شرکت، اخذ تصميم نسبت به ترازنامه و سود و زيان مالى در مجمع عمومى معتبر نخواهد بود.


۴. تصويب سود و اندوخته و تقسيم آن بين صاحبان سهام.


۵. براى رسميت مجمع عمومى عادى حداقل حضور بيش از نصف صاحبان سهامى که حق رأى دارند ضرورى است اگر در اولين دعوت عده مزبور به حد نصاب نرسيد براى بار دوم از آنها دعوت به‌عمل مى‌آيد در اين مرحله هر تعدادى از صاحبان سهام که حق رأى دارند در جلسه حاضر شوند مجمع عمومى رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود به شرط آن که نتيجه دعوت جلسه اول در آن جلسه قيد شده باشد و تصميمات مجمع عمومى عادى با اکثريت نصف به‌علاوه يک آراء حاضرين در جلسه رسمى معتبر مى‌باشد و براى انجام امور مزبور تشريفاتى از قبيل دعوت مجمع عمومى از طريق روزنامه‌ها و گزارش عملکرد سالانه و تصميم‌گيرى لازم و تنظيم صورتجلسه‌هاى منفى و مثبت و ديگر اقداماتى که برابر اساسنامه و قانون تجارت، هيئت مديره و بازرسان مکلف به انجام آن مى‌باشد.