اين مجمع فقط يک بار در مدت فعاليت تشکيل مى‌شود و براى رسميت آن حضور عده‌اى از پذيره‌نويسان که حداقل نصف سرمايه شرکت را تعهد نموده‌اند ضرورى است و هر گاه با اولين دعوت در جلسه اول تعداد حاضرين به حد نصاب لازم نرسيد براى دو نوبت ديگر از صاحبان سهام دعوت مى‌گردد با قيد اين شرط که حداقل ۲۰ روز قبل از تشکيل مجمع عمومى آگهى دعوت با درج دستور جلسه قبل و نتيجه آن در روزنامه کثيرالانتشارى که در اعلاميهٔ پذيره‌نويسى معين شده است منتشر گردد در اين‌صورت مجمع عمومى جديد وقتى قانونى است که حداقل يک‌سوم صاحبان سرمايه شرکت حضور بهم رسانند در هر يک از دو مجمع مذکور تصميمات بايد با اکثريت دوسوم آراء حاضرين اتخاذ گردد و هر سهم داراى يک رأى خواهد بود. و اگر در مجمع عمومى سوم اکثريت لازم حاصل نگردد مؤسسين بايد موضوع عدم تشکيل شرکت را اعلام نمايند. لازم به ذکر است که براى اين منظور آگهى دعوت مجمع عمومى نوبت‌هاى اول و دوم و سوم و ورقه ورود به جلسه مجمع عمومى و صورتجلسه منفى مجمع عمومى مؤسس و فرم گزارش مؤسسين و صورتجلسه مجمع عمومى مؤسس بايد تنظيم و در مواردى به اطلاع سهامداران و در موارد ديگر به امضاء حاضرين برسد.

وظايف مجمع عمومى مؤسس

مهمترين وظايف مجمع مزبور به قرار زير است:


۱. رسيدگى به گزارش مؤسسين و تصويب آن


۲. احراز پذيره‌نويسى کليه سهام شرکت و تأديهٔ مبلغ لازم


۳. تصويب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن


۴. انتخاب اولين مديران و بازرسان يا بازرسان شرکت


۵. تعيين روزنامه کثيرالانتشارى که هر گونه دعوت و اطلاعيه و آگهى براى سهامداران و تشکيل مجمع عمومى در آن درج شود تا مطلع گردند.


لازم به توضيح است که براى شرکت‌هاى سهامى خاص تشکيل مجمع عمومى مؤسس الزامى نيست.

فرم آگهى دعوت

مجمع عمومى مؤسس شرکت گلشير (سهامى عام)


(در شرف تأسيس)


نوبت اول


در ساعت روز مورّخ مجمع عمومى مؤسس شرکت گلشير سهامى عام در شرف تأسيس در خيابان ــــــ کوى ــــــ پلاک ــــــ تشکيل مى‌شود.


از کليه صاحبان سهام يا وکلاء آنان دعوت مى‌شود در جلسه مزبور حضور بهم رسانيده و نسبت به موارد ذيل تصميم مقتضى اتخاذ نمايند و همچنين به اطلاع سهامداران مى‌رساند که دو روز قبل از تشکيل مجمع به شرکت مراجعه و با ارائه کارت شناسائى معتبر يا اسناد هويت رسمى ورقه ورود به جلسه مجمع را دريافت دارند.


دستور جلسه


۱. استماع گزارش مؤسسين و رسيدگى و احراز پذيره‌نويسى کليه سهام عرضه شده شرکت و اطمينان از اينکه مبالغ مزبور پرداخت شده است


۲. بررسى آورده‌هاى غيرنقدى و اتخاذ تصميم نسبت به مزاياى مطالبه شده بعضى از پذيره‌نويسان و ارزش آورده‌هاى مزبور به وجه نقد


۳. طرح و تصويب اساسنامه شرکت


۴. انتخاب اعضاء اصلى و على‌البدل هيئت مديره برابر اساسنامه


۵. انتخاب بازرس يا بازرسان اصلى و على‌البدل طبق اساسنامه


۶. تعيين روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهى‌هاى شرکت


۷. اجازه ثبت شرکت به‌وسيله هيئت مديره


هيئت مؤسس

عدم حضور در مجمع عمومى مؤسس

هرگاه در مرحله اول از اعضاء دعوت شود ولى به دلايل و جهاتى تعداد آنها به حد نصاب نرسد ضمن تشکيل صورتجلسه منفى مبنى بر عدم حضور اعضاء مراتب از طريق روزنامه‌هاى کثيرالانتشار براى دعوت (نوبت دوم) به‌عمل مى‌آيد.


- ممکن است در اين مرحله تعدادى از اعضاء به حد نصاب لازم برسد. بديهى است پس از انجام امور مربوطه.


۱. تصميمات متخذه و تبادل‌نظر در کليه مسائل مورد نظر به عمل مى‌آيد.


۲. در مورد انتخاب اعضاء هيئت مديره اقدام مى‌شود.


۳. بازرسان شرکت تعيين مى‌شود.


۴. مديرعامل شرکت براى ثبت و ساير اقدامات ادارى و انجام وظايف مندرج در اساسنامه معين مى‌گردد.


۵. منتخبين اعم از اعضاء اصلى و على‌البدل هيئت مديره و بازرسان قبولى خود را کتباً اعلام مى‌نمايند.


۶. کلمه اقدامات انجام شده صورتجلسه مى‌گردد و به امضاء حاضرين و اشخاص ذينفع مى‌رسد و پس از آن مديران شرکت بايد طبق اساسنامه به وظايف خود عمل نمايند.


- در صورت عدم حصول نتيجه بايد براى بار دوم و باز هم چنانچه نتيجه منفى باشد براى نوبت سوم به همان ترتيب نوبت اول، آگهى دعوت به حضور در مجمع عمومى مؤسس شرکت از طريق جرايد کثيرالانتشار اعلام مى‌گردد و در نوبت سوم هر تعداد از اعضاء که حضور بهم رسانند مجمع رسميت مى‌يابد. منتهى تصميمات اعضاء با دوسوم آراء معتبر مى‌باشد. ليکن به هر حال بايد کليه اقدامات اعم از مثبت يا منفى صورتجلسه گردد که براى آگاهى بيشتر علاقمندان نمونه اقدامات بعدى مانند نوبت اول به‌صورت فرم‌هائى که به سليقه و ابتکار مسؤولين و مؤسسين با رعايت موازين مندرج در اساسنامه و مواد قانون تجارت تهيه و تنظيم مى‌شود در اين بخش الحاق و اضافه مى‌گردد.