براى اينکه شرکت تشکيل شود مؤسسين آن بايد ابتدا قسمتى از سرمايه شرکت را از طريق فروش سهام به مردم تأمين نمايند. به اين ترتيب که مؤسسين مزبور بايد حداقل ۲۰% سرمايه شرکت را خود تعهد نمايند و لااقل ۳۵% مبلغى که تعهد نموده‌اند در حسابى به‌نام شرکت که در شرف تأسيس مى‌باشد به يکى از بانک‌ها بسپارند و بعد اظهارنامه‌اى به ضميمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلاميه پذيره‌نويسى سهام که به امضاء کليه مؤسسين رسيده باشد به مراجعى که صلاحيت ثبت شرکت‌ها را دارند تسليم نمايند و در صورتى‌که تمام يا قسمتى از تعهد مؤسسين به‌صورت غيرنقدى باشد بايد عين و يا مدارک آن را در همان بانکى که براى پرداخت حساب تعيين گرديده بسپارند و گواهى بانک را به ضميمه اظهارنامه و ضمائم آن که به امضاء کليه مؤسسين رسيده باشد مبنى بر دائر بودن حساب سپرده و تسليم مدارک مربوطه و تعهد غير نقدى به مرجع ثبت شرکت‌ها تسليم نمايند تا پس از بررسى مدارک اجازه انتشار و اعلاميه پذيره‌نويسى داده شود.